Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen taksamalli

KAJDno-2021-1143

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Vesihuoltolaitoksen taksamalli on asiakirja, jossa määritellään vesihuoltolaitoksen tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluperiaatteet, joiden perusteella erilliset hinnastot laaditaan. Taksamalli on luonteeltaan suhteellisen pitkään muuttumattomana pysyvä asiakirja kun taas hinnasto päivittyy tiheämmin, Kajaanin Vesi -liikelaitoksessa käytännössä lähes vuosittain. 

Tässä Taksamallin päivityksessä hinnaston kanssa päällekkäiset varsinaiset hintatietojen lukuarvot ja joitakin muita päällekkäisyyksiä on poistettu taksamallista. Vuodesta 2009 alkaen käytössä ollut Kajaanin Vesi -liikelaitoksen omalta toiminta-alueelta kerättävien käyttö- ja perusmaksujen tavoitteellinen suhde kokonaisuutena 80 % / 20 % on viety taksamalliin. Taksamallin perusteiden sanamuotoja on joiltakin osin tarkennettu ja täsmennetty mahdollisten väärin ymmärrysten välttämiseksi. Taksamallin ja siihen perustuvan hinnoittelun periaatteet eivät muutu aiemmasta.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen päivitetyn taksamallin, joka tulee voimaan 1.1.2022.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Veden johtokunta.


Postiosoite/käyntiosoite: Onnelantie 10, 87100 Kajaani (avoinna 9.00-15.00)

Puhelin: 08 6155 2949; faksi 08 6155 2659

Sähköpostiosoite: kajaanivesi@kajaani.fi


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta (avoinna klo 8.00-16.00).

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Puhelin: 08 61551 (vaihde); Faksi 08 6155 2510

sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi