Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hinnasto 1.1.2022 alkaen

KAJDno-2021-1097

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 7.10.2021 § 20 hyväksymän talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024 -esityksen mukainen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2022 on 7.792.000 euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen asiakastietojärjestelmän vuosikulutusennusteisiin lokakuussa 2021 ja neljän aiemman vuoden toteutuneeseen myyntiin perustuvan ennusteen mukaan talous- ja jäteveden myynti/laskutus vähenee Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminta-alueella noin 60.000 m3 eli noin 1,7 % vuodesta 2020. Katteettoman tukkumyynnin osuuskunnille ennustetaan kasvavan noin 7.000 m3 eli noin 2,4 % vuodesta 2020. Vuoden 2022 myyntivolyymin ennustamiseen liittyy tavanomaista suurempaa epävarmuutta vuosien 2020 ja 2021 poikkeuksellisuuden vuoksi.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hinnasto 1.1.2022 alkaen on laadittu siten, että vuoden 2022 talousarvio-esityksen mukainen liikevaihto toteutuu myynti-/laskutusennuste ja vesihuoltopalveluiden tuotantokustannuksissa tapahtuneet muutokset huomioiden taksamallin hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Muutokset tarkoittavat kokonaisuutena keskimäärin noin 2,8 %:n hinnankorotusvaikutusta vuoteen 2021 verrattuna. Korotukset lisäävät 180 m3/v vettä käyttävän viemäröidyn omakotikiinteistön vesihuollon verollisia maksuja 2,24 euroa kuukaudessa. Hinnankorotuksilla katetaan tuotantokustannusten kasvua ja rahoitetaan investointeja.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy 1.1.2022 voimaan tulevan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hinnaston 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Veden johtokunta.


Postiosoite/käyntiosoite: Onnelantie 10, 87100 Kajaani (avoinna 9.00-15.00)

Puhelin: 08 6155 2949; faksi 08 6155 2659

Sähköpostiosoite: kajaanivesi@kajaani.fi


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta (avoinna klo 8.00-16.00).

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Puhelin: 08 61551 (vaihde); Faksi 08 6155 2510

sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi