Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös 2020

KAJDno-2021-187

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

1 Liite Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös 2020

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittaman tilinpäätöksen tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen liikevaihto ja muut tulot 7.528.673,75 euroa toteutui 0,1 % talousarviota suurempana. Talous- ja jäteveden laskutus kokonaisuutena väheni 1,2 % vuoden 2019 "oikaistusta" laskutuksesta mutta vesihuoltolain mukaiseen vesihuoltoon kuuluvan kuuluvan laskutettavan talous- ja jäteveden myynti väheni noin 2,5 % vuodesta 2019 kun katteeton talousveden tukkumyynti, joka yhden viemäriosuuskunnan merkittävän laajenemisen vuoksi kuvaa myynnin kasvua paremmin kuin talous- ja jätevesi yhteensä, kasvoi noin 8 % vuodesta 2019. Kajaanin vesi -liikelaitos investoi vuonna 2020 yhteensä 3.353.541,15 euroa, josta noin 2,5 miljoonaa euroa eli 74,5 % oli korjausvelan hallitsemiseksi suoritettuja saneerausinvestointeja. Asiakastietojärjestelmän uusinta ja etäluettavien vesimittarien vaihdonosuus investoinneista oli noin 20 %.

Kajaanin Vesi -liikelaitos toteutti vuonna 2020 ydintehtävänsä pandemiasta huolimatta hyvin. Perustehtävää mittaavat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suhteellisen hyvin ja palvelinjauksissakin edettiin pääsääntöisesti tavoitetilaa kohti.

Kajaanin Vesi -liikelaitokselle on kaupunginvaltuusto sitovana tavoitteena asettanut tuottovaatimuksen 1.200.000 euroa ja ei sitovana tilikauden ylijäämän yli 700.000 euroa. Tuloutus on 16,0 % liikevaihdosta ja 6,1 % peruspääomasta ja se koostuu peruspääoman korosta 39.281,80 euroa sekä tuloutuksesta ylijäämästä 1.160.718,20 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 910.903,50 euroa, mikä on 12,1 % liikevaihdosta ja  4,6 % peruspääomasta.

Osana Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelmaa Kajaanin Vesi -liikelaitos luopui henkilöstönsä tulospalkkiojärjestelmästä vuonna 2020.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen 16. toimintavuoden tilinpäätös osoittaa tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 ylijäämää 910.903,50 euroa, mikä on 171.035,98 euroa tulospalkkion poiston vuoksi muutettua talousarviota suurempi.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja päättää, että tilikauden ylijäämä 910.903,50 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille sekä esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §