Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen laskujen ja kirjanpitotositteiden hyväksyjät 2021

KAJDno-2021-188

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan toimielinten on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet sekä heille varahenkilöt.

Hallintojohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilöt ovat estyneitä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Sisäisiä suorituksia ja tilioikaisuja koskevien tositteiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin samoja ohjeita. Laskutuksista ja palkanlaskennasta koneellisesti syntyvät tositteet on laatijan ja hyväksyjän allekirjoitettava.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminta on jaettu kolmeen tulosyksikköön:

  • Hallinto
  • Käyttö
  • Verkosto

Tulosyksiköiden operatiivisesta toiminnasta vastaavat niiden päälliköt.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §