Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulospalkkiomallin mittarit ja raja-arvot 2018

KAJDno-2018-197

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen linjauksen 11.8.2009 § 194 mukaisesti Kajaanin kaupungin liikelaitoksissa noudatetaan Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) ohjeistusta tulospalkkion maksamisessa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulospalkkiomalli on hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.10.2009 § 268.

KVTES:n mukaan "työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa tulospalkkiota, joka perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun saavuttamiseen tai ylittämiseen.

Tulospalkkiona maksetaan jälkikäteen seurantajaksolta ennakolta vahvistettujen perusteiden mukainen erillinen euromääräinen tulospalkkio. vuosilomaa ja äitiysvapaata lukkuun ottamatta tulospalkkion seurantajaksoon kohdistuva virantoimituksen/työnteon keskeytysaika vähentää vastaavassa suhteessa tulospalkkion määrää, jollei ao. viranomainen toisin päätä.

Tulospalkkio ei ole varsinaista palkkaa ja se maksetaan erillään varsinaisesta palkasta."

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulospalkkiomalli on ollut käytössä vuodesta 2008 alkaen rakenteeltaan samanlaisena, vuosittain mittareita ja raja-arvoja tarpeen mukaan tarkistaen ja vaihtaen. Tulospalkkion enimmäismääräksi on määritetty 5 % Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuotuisesta palkkasummasta.

Tulospalkkiolla pyritään parantamaan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen palvelutuotannon tuloksellisuutta, vaikuttavuutta sekä henkilöstön tavoitteisiin sitoutumista, joiden vaikutus on kulloistenkin mittareiden osalta ollut pääsääntöisesti positiivinen.

Tulospalkkion maksamisen edellytyksenä on, että Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet toteutuvat. Muiden tavoitteiden toteuman pieneneminen vähentää maksettavaa tulospalkkiota portaittain liitteessä 1 esitetyn mallin mukaisesti. Vuoden 2018 tulospalkkion maksamisesta päättää Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, puh. 044 7100 258, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen 1 mukaiset Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulospalkkiomallin mittareineen ja raja-arvoineen vuodelle 2018.

Päätös

Hyväksyi


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Veden johtokunta.


Postiosoite/käyntiosoite: Onnelantie 10, 87100 Kajaani (avoinna 9.00-15.00)

Puhelin: 08 6155 2949; faksi 08 6155 2659

Sähköpostiosoite: kajaanivesi@kajaani.fi


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta (avoinna klo 8.00-16.00).

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Puhelin: 08 61551 (vaihde); Faksi 08 6155 2510

sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi