Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös 2017

KAJDno-2018-194

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittaman tilinpäätöksen tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen liikevaihto kokonaisuutena 7.117.335,05 euroa toteutui 1,3 % talousarviota suurempana. Vesihuoltolain mukaiseen vesihuoltoon kuuluvan talousveden laskutus väheni 1,8 % ja jätevesi 2,4 % vuodesta 2016. Kasvaneen teollisuusjäteveden laskutuksen vuoksi jäteveden kokonaislaskutus kasvoi 1,6 %, mikä selittää liikevaihdon ennakoitua suuremman kasvun. Kajaanin Vesi -liikelaitos investoi vuonna 2017 yhteensä 3.271.657,93 euroa, josta noin 2,8 milj. euroa oli korjausvelan hallitsemiseksi suoritettuja saneerausinvestointeja.

Kajaanin Vesi -liikelaitos täytti vuonna 2017 päätehtävänsä hyvin. Toiminnalliset, enemmän kehittämistyyppiset tavoitteet toteutuivat suhteellisen hyvin.

Kajaanin Vesi -liikelaitokselle on kaupunginvaltuusto sitovina tavoitteina asettanut tuottovaatimuksen 1.200.000 euroa ja positiivisen tilikauden ylijäämän. Tuloutus koostuu peruspääoman korosta 29.264,94 euroa sekä tuloutuksesta ylijäämästä 1.170.735,06 euroa.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös sisältää vuodelle 2017 tulospalkkiovarausta 26.830 euroa, mikä on 2,5 % palkkasummasta.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen 13. toimintavuoden tilnpäätös osoittaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 ylijäämää 885.803,27 euroa, mikä on 395.393,06 euroa talousarviota suurempi.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päättää, että ylijäämä 885.803,27 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille sekä esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §