Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

KAJDno-2020-1238

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt Kajaanin kaupungin talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa 2022-2023 kokouksissaan 17.11.2020 § 209 ja 24.11.2020 § 221 ja kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 § 65 hyväksynyt Kajaanin kaupungin talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023.

Hyväksyessään kaupungin talousarvion vuodelle 2021 kaupunginvaltuusto on samalla hyväksynyt sitovat tavoitteet Kajaanin Vesi -liikelaitokselle, jonka johtokunnan on tämän vuoden 2020 aikana hyväksyttävä liikelaitoksen lopullinen talousarvio vuodelle 2021. Talousarvion kappaleen 4.2 Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus kohdan 5) mukaan liikelaitosten sitovat tavoitteet 2021 on esitetty liikelaitosten tuloskorteissa ja liikelaitosten investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia nettoinvestointien osalta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tuloskortissa valtuustoon nähden sitoviksi tavoitteiksi on hyväksytty tuottovaatimus 1.200.000 euroa ja tilikauden ylijäämä yli 700.000 euroa, joka ei kuitenkaan ole sitova tavoite.

Hallintosäännön ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jossa valtuuston asettamat tavoitteet jaetaan seuraavan tason yksiköille ja kohteille.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion sitovissa tavoitteissa ei ole muutoksia Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 1.10.2020 § 20 hyväksymän talousarvioesityksen perusteena olleisiin sitoviin tavoitteisiin. Talousarvioluonnokseen ei kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä ole tullut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvioon 2021 tai taloussuunnitelmaan 2022-2023.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044-7100 258 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Liite 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 sekä päättää, että se toimii samalla Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttösuunnitelmana 2021.

Päätös

Hyväksyi.