Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

KAJDno-2021-1015

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.6.2021 § 120 antanut talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaohjeen. Päätöksessään kaupunginhallitus ohjeistaa toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston vuonna 2019 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä määrätietoisesti ja etsimään uusia talouden tasapainottamiskohteita.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta valmistelee liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman ja esittää sen kaupunginhallitukselle. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Niissä esitetään liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut, talousarvioperustelut ja budjettilaskelmat.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on tuottovaatimus 1.200.000 euroa, joka koostuu peruspääoman korosta ja tuloutuksesta. Ei sitovana tavoitteena on tilikauden ylijäämä ennen varauksia yli 700.000 euroa. Valtuuston hyväksyttyä sitovat tavoitteet, on liikelaitoksen johtokunnan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä sitovat tavoitteet täyttävä talousarvio, joka toimii myös käyttösuunnitelmana.

Kajaanin Vesi -liikelaitos pyrkii toteuttamaan perustehtäväänsä mahdollisimman tehokkaasti ja siten sopeuttamaan toimintaansa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen on lähinnä korjausvelan hallitsemiseksi toteutettavien investointien rahoittamiseksi kasvatettava liikevaihtoaan myynnin vähenemisestä huolimatta. Tätä tarvetta lisää merkittävästi tämän vuosikymmenen loppuun suunniteltu jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja/tai korvausinvestointi, mitkä merkitsevät vuosittaisia kokonaisvaikutukseltaan yli 3,5 %:n hinnankorotuksia, jotka painottunevat jätevesimaksuihin.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at) kajaani.fi.

Liite 1 Kajaanin vesi -liikelaitoksen Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 ja esittää sen edelleen sitovien tavoitteiden osalta kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Johtokunta esittää huolensa, että kaupunginhallitus käsittelee uuden jätevedenpuhdistamon rahoituksen, jotta se ei jää yksinomaan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osalle.

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt Kajaanin kaupunkikonsernin talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa 2023-2024 kokouksissaan 16.11.2021 § 261, 23.11.2021 § 271 ja 30.11.2021 § 281 ja kaupunginvaltuusto hyväksynee kokouksessaan 13.12.2021 § 109 Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024.

Hyväksyessään kaupunkikonsernin talousarvion vuodelle 2022 kaupunginvaltuusto on samalla hyväksynyt sitovat tavoitteet Kajaanin Vesi -liikelaitokselle, jonka johtokunnan on tämän vuoden 2021 aikana hyväksyttävä liikelaitoksen lopullinen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024. Talousarvion kappaleen 4.2 Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus kohdan 5) mukaan liikelaitosten sitovat tavoitteet 2022 on esitetty liikelaitosten tuloskorteissa ja liikelaitosten investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia nettomenojen osalta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tuloskortissa valtuuston nähden sitovaksi tavoitteeksi on hyväksytty tuottovaatimus 1.200.000 euroa ja ei sitovaksi tavoitteeksi tilikauden ylijäämä yli 700.000 euroa.

Hallintosäännön ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jossa valtuuston asettamat tavoitteet jaetaan seuraavan tason yksiköille ja kohteille.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion tavoitteissa ei ole muutoksia Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 7.10.2021 § 20 hyväksymän talousarvioesityksen perusteena olleisiin tavoitteisiin. Talousarvioluonnokseen ei kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä ole tullut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvioon 2022 tai taloussuunnitelmaan 2023-2024.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Liite 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 sekä päättää, että se toimii samalla Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttösuunnitelmana 2022.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Veden johtokunta.


Postiosoite/käyntiosoite: Onnelantie 10, 87100 Kajaani (avoinna 9.00-15.00)

Puhelin: 08 6155 2949; faksi 08 6155 2659

Sähköpostiosoite: kajaanivesi@kajaani.fi


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta (avoinna klo 8.00-16.00).

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Puhelin: 08 61551 (vaihde); Faksi 08 6155 2510

sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi