Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasääntö

KAJDno-2017-1264

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 24 hyväksymään uudistettuun hallintosääntöön on uuden kuntalain mukaisesti yhdistetty kaikki aiemmin erillisissä, toimielinkohtaisissa ja tehtäväkohtaisissa johtosäännöissä olleet määräykset. Samalla toimielinten ml. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtosäännöt kumottiin.

Liikelaitosten organisaatioista ja muista tehtävistä voidaan hallintosäännön 18 §:n mukaan määrätä liikelaitoksen johtokunnan hyväksymässä toimintasäännössä. Hallintosäännön 30 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen liitteenä olevalla toimintasäännöllä määrätään hallintosääntöä tarkemmin Kajaanin Vesi -liikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä ja vastuista sekä siirretään Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle määrättyä toimivaltaa edelleen liikelaitoksen joustavan ja tehokkaan toiminnan kannalta riittävässä määrin Kajaanin Vesi -liikelaitoksen työntekijöille. Toimintasääntöön on päivitetty Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminnassa ja prosesseissa tapahtuneet muutokset.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasäännön, jossa määrätään hallintosäännön 18 §:n mukaisesti Kajaanin Vesi -liikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä ja vastuista sekä siirretään hallintosäännön 30 §:n mukaisesti Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle määrättyä toimivaltaa riittävässä määrin johtokunnan alaisille viranomaisille.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasääntö tulee voimaan, kun se on tullut lainvoimaiseksi, ja se korvaa samalla aiemman toimintasäännön.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Veden johtokunta.


Postiosoite/käyntiosoite: Onnelantie 10, 87100 Kajaani (avoinna 9.00-15.00)

Puhelin: 08 6155 2949; faksi 08 6155 2659

Sähköpostiosoite: kajaanivesi@kajaani.fi


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta (avoinna klo 8.00-16.00).

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Puhelin: 08 61551 (vaihde); Faksi 08 6155 2510

sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi