Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa 2017 - 2019

KAJDno-2017-1260

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosääntö

"148 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeinen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kaupungin jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi..

Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan."

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianomainen tai kunnan jäsen. Kuntalain alaisissa päätöksissä kunnan jäsenen oikaisuvaatimus/kunnallisvalitusoikeus alkaa siitä, kun päätös on julkaistu tietoverkossa. Myös erityislaeissa voi olla viittauksia kuntalain mukaiseen muutoksenhakuoikeuteen. Näissä tapauksissa verkkojulkaiseminen on aina pakollista salassapitosäännökset ja henkilötietojen käsittely huomioon ottaen.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, että

- johtokunnan kunkin kokouksen pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon perjantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä

- muun viranomaisen pöytäkirja annetaan tiedoksi kunnan jäsenille kaupungin verkkosivuilla päätöksentekoa seuraavana perjantaina.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §