Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat 2017

KAJDno-2017-1261

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät:

Kaupungin tilivelvollisten määrittely, KajDno-2017-150, Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 § 18.

Hallintosäännön uudistaminen, KaJDno-2017-344, Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 § 24.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan nimeäminen, KaJDno-2017-736, Kaupunginhallitus 13.6.2017 § 142.

Jätevesitarkkailun yhteenveto II/IV 2017, Peuraniemi, Kajaanin Vesi -liikelaitos, Pöyry Finland Oy 2.8.2017, oheisliite.

Kontiosaari-Kuninkaanniemi -alueen osayleiskaavan muutos, Lausunto, Kajaanin Vesi -liikelaitos 7.8.2017, oheisliite.

Lausunto vapautushakemuksesta kiinteistön liittämisestä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen jätevesiviemäriin, Kajaanin Vesi -liikelaitos 7.8.2017, ei julkinen.

Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2020 laadinta, KaJDno-2017-1089, Kaupunginhallitus 15.8.2017 § 168.

Tarkastuskertomus, Määräaikaistarkastus, Peuraniemen jätevedenpuhdistamo, Kainuun ELY-keskus 23.8.2017, oheisliite.

Otanmäen jätevedenpuhdistamon toiminnan lakkauttaminen ja jälkikäyttöä koskeva hakemus, Lupapäätös Nro 71/2017/1, Dnro PSAVI/13/04.08/2014, Aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, Pohjois-Suomi 8.9.2017, oheisliite

Selvitys vuoden 2016 arviointikertomuksen havainnoista, KaJDno-2017-149, Kaupunginhallitus 29.8.2017 § 187.

Seuraava johtokunnan kokous to 5.10.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §