Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

KAJDno-2020-1238

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 16.6.2020 § 122 antanut talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaohjeen. Talousarvion laadinnassa toimielimiä kehotetaan hyödyntämään tilinpäätöksen 2019 sekä alkuvuoden 2020 talousarvion toteumia.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta valmistelee liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman ja esittää sen kaupunginhallitukselle. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Niissä esitetään liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut, talousarvioperustelut ja budjettilaskelmat.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on tuottovaatimus 1.200.000 euroa, joka koostuu peruspääoman korosta ja tuloutuksesta. Ei sitovana tavoitteena on tilikauden ylijäämä ennen varauksia yli 700.000 euroa. Valtuuston hyväksyttyä sitovat tavoitteet, on liikelaitoksen johtokunnan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä sitovat tavoitteet täyttävä talousarvio, joka toimii myös käyttösuunnitelmana.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen on lähinnä korjausvelan hallitsemiseksi toteutettavien saneerausinvestointien rahoittamiseksi, ilman vuosikymmenen loppuun ajoittuvaa nykyisen korvaavaa jätevedenpuhdistamon rakentamista, kasvatettava liikevaihtoaan tulevina vuosina noin 2 % vuosittain, mikä merkitsee noin 2,5 - 3 %:n vuosittaisia maksujen korotuksia, kun myyntivolyymi samalla vähenee. Vuoden 2021 hinnastosta päätetään erikseen.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 ja esittää sen edelleen sitovien tavoitteiden osalta kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.