Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 10.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kajaanin Veden käyttämättömät vesi- ja jätevesiliittymät

KAJDno-2020-1148

Valmistelija

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Vesi -liikelaitos on ottanut liittymis- ja perusmaksut käyttöön 1.4.2007. Tätä ennen on peritty vain käyttömaksuja. Perusmaksun laskutus on aloitettu vesihuoltoliittymän kytkemisestä/käyttöönotosta. Muutoksen yhteydessä tulkittiin kiinteistöllä olevan vesihuotoliittymä, jos sille oli rakennettu tonttijohto. Lisäksi joillekin kiinteistölle on ennen liittymismaksun käyttöönottoa tehty liittymissopimus ja liittymää ei sen jälkeen ole otettu käyttöön. Perusmaksun käyttöönoton jälkeen kiinteistö on saanut käyttämättömän ns. "uinuvan" liittymän käyttöön maksamalla käyttöönottohetken ja perusmaksujen käyttöönoton 1.4.2007 väliseltä ajalta laskennallisesti kertyneet perusmaksut.

Kiinteistöillä on ollut käyttämättömien ns. "uinuvien" liittymien käyttöönottoon edellä kerrotulla menettelyllä aikaa yli 13 vuotta. Kajaanin Vesi -liikelaitos ottaa uuden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä ja siihen ei ole tarkoituksenmukaista siirtää esimerkiksi koko hinnastohistoriaa vuodesta 2007 alkaen.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen p. 044 7100 258 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Nurminen, Johtaja, juha.nurminen@kajaani.fi

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, että Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttämättömien ns. "uinuvien" liittymien lunastaminen käyttöön maksamalla käyttöönottohetken ja perusmaksujen käyttöönoton 1.4.2007 väliseltä ajalta laskennallisesti kertyneet perusmaksut päättyy tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Jatkossa kiinteistö voi ottaa käyttämättömän ns. "uinuvan" liittymän käyttöön maksamalla Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen liittymismaksun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Veden johtokunta.


Postiosoite/käyntiosoite: Onnelantie 10, 87100 Kajaani (avoinna 9.00-15.00)

Puhelin: 08 6155 2949; faksi 08 6155 2659

Sähköpostiosoite: kajaanivesi@kajaani.fi


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta (avoinna klo 8.00-16.00).

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Puhelin: 08 61551 (vaihde); Faksi 08 6155 2510

sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi