Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 6.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilinpäätös 2017

KAJDno-2018-53

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.

Kajaanin Mamsellin ulkoinen liikevaihto toteutui kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Puhtaanapitopalveluiden myynnit kasvoivat edellisestä vuodesta 8,6 %, kun Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti asiakkaana 1.1.2017 alkaen. Kainuun Sotelle tuotettavien ateriapalveluiden myynnit laskivat edellisestä vuodesta 6,2 % ja puhtaanapitopalveluiden sekä hoitotyötä tukevien palveluiden myynnit laskivat 10,8 %. Oppilas - ja opiskelija-ateriat kasvoivat edellisestä vuodesta hivenen ja toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Kajaanin Mamselli luopui 31.7.2017 yksityisten päiväkotien ateriapalveluista, jolla oli suora alentava vaikutus Mamsellin ateriamyyntien liikevaihtoon.

Vuonna 2017 liikevaihdossa tapahtuneet muutokset ja Kajaanin kaupungin talouden tasapainotustarve aiheutti haasteita menoerien hallintaan. Kajaanin Mamsellissa päivitettiin vuonna 2016 laadittua talouden tasapainotusohjelmaa, jonka tavoitteena on saada aikaan pysyviä toimintatapamuutoksia ja välittömiä kustannussäästöjä. Talouden tasapainotusohjelman myötä tarkennettiin Mamsellin hinnoitteluperiaatteet, laadittiin alueelliset sijaisjärjestelykäytänteet ja tarkennettiin ylitöiden ohjeistusta. Välittömiä kustannussäästöjä saatiin aikaan asettamalla ylityökielto, priorisoimalla kalustohankintoja ja luopumalla sisäisistä kokoustarjoiluista. Erillistä henkilöstöjuhlaa ei myöskään järjestetty.

Talouden tasapainotusohjelmaan ja tiukkaan menokuriin sitoutunut henkilöstö mahdollisti sen, että asetetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja menoerät kyettiin sopeuttamaan liikevaihdon mukaiseksi. Materiaalien ja palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi vain hieman edellisestä vuodesta, kun taas henkilöstökulujen osuus suhteessa liikevaihtoon laski alentuneiden eläkevastuiden ja henkilöstön sivukulujen myötä.

Kajaanin Mamselli -liikelaitokselle kaupunginvaltuusto on sitovana tavoitteena asettanut tuottovaatimuksen 50 000,00 euroa, joka koostuu peruspääoman korosta (30.06.2016 noteerattu 12 kk euribor + 0,2 %:n marginaali = 0,149 %) sekä tuloutuksen ylijäämästä. Liikelaitoksen peruspääoma on 300 000,00 euroa. Kajaanin Mamselli maksoi korvausta peruspääomasta 447,00 euroa ja tuloutti ylijäämästään 49 553,00 euroa.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilinpäätös sisältää vuodelle 2017 tulospalkkiovarausta 188 491,24 euroa. Tulospalkkiovarauksen osuus palkkojen - ja palkkioiden loppusummasta on 2,9 %.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen yhdeksännen toimintavuoden tilinpäätös osoittaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 ylijäämää 261 592,66 euroa. Liikelaitoksen toimintavuosi saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tilinpäätös lähetetään sähköisenä johtokunnalle ja alkuperäinen allekirjoitetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päättää, että ylijäämä 261 592,66 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille sekä esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §