Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 2021–2023

KAJDno-2021-987

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosääntö

"147 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

"Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

----------"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta päättää, että ellei johtokunnan pöytäkirjaa tarkasteta sähköisesti kokouksessa, sen tarkastaa vuorollaan kaksi johtokunnan jäsentä sähköisellä hyväksynnällä kokousta seuraavana arkipäivänä. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §