Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 30.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet

KAJDno-2017-1056

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää maksujen, taksojen, vuokrien, tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet.

Kajaanin kaupunki asettaa Kajaanin Mamselli -liikelaitokselle vuosittain sitovan tuottotavoitteen, jonka mukaisesti toimintaa sekä tuotteiden ja palvelujen hinnoittelua suunnitellaan. Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu toteutetaan yhteistoiminta- ja palvelusopimuksia noudattaen. Kajaanin Mamselli -liikelaitos toimii osittain kilpailuilla markkinoilla ja niiltä osin tuotteet ja palvelut hinnoitellaan markkinahintaan kilpailulain mukaisesti.

Hinnoitteluperiaatteet:

• Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu toteutetaan lakeja ja asetuksia noudattaen.
• Tuotteet ja palvelut hinnoitellaan yhteistyö- ja palvelusopimusten mukaisesti.
• Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelussa huomioidaan toimintaa ohjaavat suositukset.
• Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu toteutetaan liiketoimintaperiaatteella, omistajan tuottovaatimus huomioiden.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteet on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Hyväksyy hinnoitteluperiaatteet.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.