Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kajaanin Mamselli liikelaitoksen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024

KAJDno-2021-557

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on 8.6.2021 § 120 antanut ohjeet vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman laadintaan.

Talousarvio-ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle. Valtuuston on hyväksyttävä kaupungin seuraavan vuoden talousarvio vuoden loppuun mennessä.

Liikelaitoksen talousarvio sisältää tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tuloskortin. Tuloskortissa esitetään liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut. Talousarvion laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan suunnitteilla olevan taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin ja organisaation toimintaan kohdistuvia riskejä. Merkittävimmät riskit ja sisäisen valvonnan toimenpiteet kuvataan talousarviossa.

Kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto päättää kunnan liikelaitokselle asetettavaista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen sitovat tavoitteet ovat:

  • Tuottovaatimus: peruspääoman korko
  • Tilikauden ylijäämä: >0 euroa

Mamsellin liikevaihdon arvioidaan olevan ensi vuonna n. 11,03 milj.€. Ateriapalveluiden hintoja korotetaan 2 % ja puhtaanapitopalveluiden hintoja 1 %. Hinnoitteluun haetaan joustavuutta ja mikäli toiminnallisia, kustannusvaikutteisia muutoksia toteutuu vuoden 2022 aikana, voidaan hinnoittelua korjata vastaamaan kustannuksia aiheuttamisperiaatteen mukaisesti jo kuluvan vuoden aikana. Henkilöstöravintola-, tilausravintola- ja kahviopalveluiden hintoja korotetaan tarvittaessa vastaamaan toiminnasta aiheutuneita kustannuksia ja hinnoittelua markkinoilla. Hinnoittelulinjauksen perusteena ovat henkilöstökustannusten kasvu ja elintarvikkeisiin tiedossa olevat toimittajien hinnankorotukset sekä kaupunginvaltuuston hyväksymät talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteet.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2022 ei sisällä palvelutuotannon alihankintaa, tavoitteena on tuottaa palvelut pääosin omana työnä. Palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi mahdollisissa häiriötilanteissa johtajalla säilyy päätäntävalta suunnitelmasta poikkeavasta alihankinnan käytöstä talousarvion sitovien tavoitteiden mukaisesti.

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024 on liitteenä ja kaupunginhallituksen TA 2022 -ohje oheisliitteenä.

Lisätietoja antaa Piia Rissanen puh. 044 362 5897 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.