Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

KAJDno-2020-853

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on 16.6.2020 § 122 antanut ohjeet vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023 laadintaan. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.

Talousarvio-ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Niissä esitetään liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut, talousarvioperustelut ja budjettilaskelmat.

Talousarvion laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan suunnitteilla olevan taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin kohdistuvia riskejä. Riskit käsitellään kaupungin tai liikelaitoksen sähköisessä riskienhallintajärjestelmässä. Merkittävimmät riskit esitetään osana talousarviota ja niihin varautuminen (riskienhallintatoimenpiteet) kuvataan talousarviossa.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen sitovat tavoitteet ovat:

  • Tuottovaatimus: peruspääoman korko
  • Tilikauden ylijäämä: >0 euroa

Liikevaihtoa arvioidaan kertyvän vuonna 2021 n. 11,06 milj.€. Mamsellin ydintuotteiden ja palveluiden hintoihin ei tehdä välittömiä muutoksia vuodelle 2021. Hinnoitteluun haetaan joustavuutta ja mikäli toiminnallisia, kustannusvaikutteisia muutoksia toteutuu vuoden 2021 aikana, hinnoittelua korjataan vastaamaan kustannuksia aiheuttamisperiaatteen mukaisesti jo kuluvan vuoden aikana. Henkilöstöravintola-, tilausravintola- ja kahviopalveluiden hintoja korotetaan vastaamaan toiminnasta aiheutuneita kustannuksia ja hinnoittelua markkinoilla. Hinnoittelulinjauksen perusteena ovat yleinen kustannusten kehitys, henkilöstökustannusten kasvu ja elintarvikkeisiin tiedossa olevat toimittajien hinnankorotukset sekä kaupunginvaltuuston hyväksymät talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteet.

Kaupungin talousarvio-ohjeen mukaisesti suunnitelmavuosina 2021–2023 toteutetaan täysimääräisesti Sopeuttamissuunnitelman 2020–2022 mukaisia toimenpiteitä ja valmistellaan sopeuttamissuunnitelman uudet keinot –kori. Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarviossa on huomioitu sopeuttamissuunnitelman mukaisesti A-korin keinojen toteuttaminen täysimääräisesti. Talouden sopeuttamissuunnitelman mukaisena toimenpiteenä Mamselli ottaa käyttöön sopeuttamissuunitelman B-korin toimenpiteen ja valmistelee vuoden 2021 aikana tilaus- ja henkilöstöravintolatoiminnan osaulkoistamista.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2021 ei sisällä palvelutuotannon alihankintaa, tavoitteena on tuottaa palvelut pääosin omana työnä. Palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi mahdollisissa häiriötilanteissa johtajalla säilyy päätäntävalta suunnitelmasta poikkeavasta alihankinnan käytöstä talousarvion sitovien tavoitteiden mukaisesti.

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2023 liitteenä.

Lisätietoja antaa Joni Partanen puh. 044 4214 300 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi[at]kajaani.fi..

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023 ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §