Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tulospalkkiomalli

KAJDno-2017-1317

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen linjauksen (KH 11.8.2009 § 194) mukaisesti Kajaanin kaupungin liikelaitoksissa noudatetaan Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) ohjeistusta tulospalkkion maksamisessa. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES 2014–2016 ll luvun 13 §:n mukaan kunta voi ottaa käyttöön tulospalkkiojärjestelmän, jonka perusteella työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa tulospalkkiota. Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun saavuttamiseen tai ylittämiseen.

Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalle työntekijälle/viranhaltijalle maksetaan jälkikäteen seurantajaksolta ennakolta vahvistettujen perusteiden mukainen erillinen euromääräinen tulospalkkio. Vuosilomaa ja äitiysvapaata lukuun ottamatta tulospalkkion seurantajaksoon kohdistuva virantoimituksen/ työnteon keskeytysaika vähentää vastaavassa suhteessa tulospalkkion määrää. 

Kajaanin Mamsellin tulospalkkiomalli on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen ja tulospalkkiomallia on uudistettu esimiehiltä ja tulospalkkiotyöryhmän jäseniltä saadun palautteen pohjalta. Tämä päivitetty tulospalkkiojärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2017 alusta.

Tulospalkkion avulla pyritään ohjaamaan Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toimintaa toivottuun suuntaan. Tärkeille tavoitteille asetetaan mittarit ja niiden saavuttamisesta palkitaan. Palkitseminen ohjaa henkilöstön toimintaa ja toisaalta nostaa esille tärkeitä kehittämiskohteita. Tulospalkkiojärjestelmän avulla voidaan edistää strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Kajaanin Mamsellin tulospalkkion perusteena on kullekin vuodelle asetettujen talousarvion tulostavoitteiden ylittyminen. Asetetut tulostavoitteet ovat Kajaanin Mamsellin johtokunnan ja Kajaanin kaupunginhallituksen hyväksymiä. Tulospalkkion maksamisen ehtona on, että liikelaitokselle asetetut sitovat taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli, marjo.piirainen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen Kajaanin Mamsellin tulospalkkiomallin.

Päätös

Äänestys: Tulospalkkiomallin hyväksyminen.

Jäsen Tuomo Karjalainen esitti jäsen Heikki Kestin kannattamana, että tulospalkkiomallia ei hyväksytä ja asia lähetetään kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Johtokunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: liikelaitoksen johtajan ehdotus JAA ja jäsen Tuomo Karjalaisen ehdotus EI.

Äänestyksen tulos: 5 JAA-ääntä (Pentti Väyrynen, Olga Alanne, Hanna Karvinen, Kirsti Huotari ja Marjo Huovinen-Tervo)  ja 2 EI-ääntä (Tuomo Karjalainen ja Heikki Kesti).

Puheenjohtaja totesi johtokunnan hy­väk­sy­neen liikelaitoksen johtajan ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.