Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toiminnan- ja talouden seurantaraportti 1.1.–31.8.2017

KAJDno-2017-233

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa. Toiminnan ja talouden seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2017 talousarvion toteutumisen arvioinnissa analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys annetaan lyhyesti olennaisista seikoista.

Osavuosiraportti lähtee kaupunginhallituksen käsittelyyn niin, että elokuun kausi on suljettu. Toteutuneet eurot ajalta 1.1.–31.8.2017 perustuvat näin ollen kirjanpidon lukuihin.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti esitellään kokouksessa.


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli, marjo.piirainen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1.–31.8.2017 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §