Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 27.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen 2017

KAJDno-2017-360

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvien oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 16 § mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. 16 §:n määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunnan kokouksessa laadittu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa, Pohjolankatu 13 Kajaani, kunkin kokousta seuraavan viikon perjantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä sitä seuraavana arkipäivänä. Lisäksi pöytäkirjat ovat nähtävänä kaupungin internetsivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen (www.kajaani.fi).

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä päätöksentekoa seuraavana maanantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä sitä seuraavana arkipäivänä Kajaanin Mamsellin toimistossa, Linnankatu 6.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §