Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 27.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tilinpäätös 2016

KAJDno-2017-365

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija/va. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtosäännön 4 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.

Kajaanin Mamselli -liikelaitokselle kaupunginvaltuusto on sitovana tavoitteena asettanut tuottovaatimuksen 50.000,00 euroa, joka koostuu peruspääoman korosta (30.06.2015 noteerattu 12 kk euribor + 0,2 %:n marginaali = 0,688 %) sekä tuloutuksen ylijäämästä. Liikelaitoksen peruspääoma on 300.000,00 euroa. Kajaanin Mamselli maksoi korvausta peruspääomasta 1.092,00 euroa ja tuloutti ylijäämästään 48.902,00 euroa.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilinpäätös sisältää vuodelle 2016 tulospalkkiovarausta 180.000,00 euroa. Tulospalkkiovarauksen osuus palkkojen - ja palkkioiden loppusummasta on 2,8 %.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen yhdeksännen toimintavuoden tilinpäätös osoittaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 ylijäämää 247.186,60 euroa. Liikelaitoksen toimintavuosi saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tilinpäätös lähetetään sähköisenä johtokunnalle ja alkuperäinen allekirjoitetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja päättää, että ylijäämä 247.186,60 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille sekä esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §