Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen osavuosikatsaus 30.6.2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa. Toiminnan ja talouden seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2020 talousarvion toteutumisen arvioinnissa analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys annetaan lyhyesti olennaisista seikoista.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen osavuosikatsaus 30.6.2020 liitteenä.

Lisätietoja antaa: Tuija Vuorinen p. 044 7100 241 sähköposti: etunimi.sukunimi[at]kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §