Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 24.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kajaanin Mamselli -liikelaitos, riskienhallinta

KAJDno-2017-821

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kuntalain mukaisesti Kajaanin Mamselli –liikelaitoksen johtokunta vastaa Kajaanin Mamselli –liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan
sekä sisäisen valvonnan että riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksessa on tehty tarkempi riskianalyysi eritysruokavaliotuotantoon liittyvistä riskeistä, jotka ovat nostettu esille tilinpäätösten toteutuneissa riskeissä 2015 ja 2016.

Riskianalyysi ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet esitellään kokouksessa.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma päivitetään kaupungin talousarvio-ohjeistuksen mukaisesti suunnittelukaudelle 2018 - 2020. Päivitetty riskienhallintasuunnitelma käsitellään Mamsellin johtokunnan elokuun kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy, että Mamsellin erityisruokavaliotuotantoon liittyvä riskienhallinta on asianmukaisella, hyväksyttävällä tasolla.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.