Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 24.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toiminnan- ja talouden seurantaraportti 1.1.–30.4.2017

KAJDno-2017-233

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa.

Toiminnan ja talouden seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2017 talousarvion toteutumisen arvioinnissa analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys annetaan lyhyesti olennaisista seikoista.

Osavuosiraportti lähtee kaupunginhallituksen käsittelyyn niin, että huhtikuun kausi on suljettu, mutta jonkin verran vientejä voi vielä puuttua huhtikuun kirjanpidosta. Toteutuneet eurot ajalta 1.1.–30.4.2017 perustuvat näin ollen vain osittain kirjanpidon lukuihin, lukuja pitää täydentää ja tekstiosassa selostaa lyhyesti täydennettyjä tietoja.

Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, p. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi ja Joni Partanen, p. 044 4214 300 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1.–30.4.2017 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §