Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen tilinpäätös 2020

KAJDno-2021-153

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia toimintakertomus ja tehdä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä, sekä allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.

Vuosi 2020 oli kokonaisuutena Mamsellille haastava. Maaliskuussa Suomeen rantautunut koronapandemia romahdutti liikelaitoksen tulovirran ja vaikeutti talouden ja toiminnan suunnittelemista ja ennustamista koko vuoden osalta. Poikkeusolojen palvelutuotannon hinnoittelua ei korjattu vastaamaan aiheutuneita kustannuksia. Tällöin kertynyt liikevaihto ei riittänyt kattamaan kertyneitä kustannuksia ja Mamselli-liikelaitoksen tilinpäätöksen tulos vuodelta 2020 on 26 383 euroa alijäämäinen. Mamsellin valtuustoon nähden sitovana tavoitteena oli tulouttaa omistajalle peruspääoman korkoa ja se toteutui (peruspääoman korkoa maksettu 600,00 €).

Mamselli luopui Kainuun sotelle tuotettavista ateria- ja puhtaanapitopalveluista omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti vuoden 2019 lopussa. Tästä syystä vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätösluvut eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia, koska liiketoiminta on supistunut vuosien välillä merkittävästi.

Mamsellin vuoden 2020 liikevaihto sisäiset erät huomioiden oli 9,65 milj. € ja jäi talousarviosta noin 1,7 milj. €. Ulkoinen liikevaihto oli 8,33 milj € ja laski edelliseen vuoteen verrattuna 46 % (6,9 milj.€ ). Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja toisen asteen ateria- ja puhtaanapitopalveluiden myynnin alenema poikkeusolojen vuoksi tasattiin loppuvuodesta. 

Poikkeusoloilla on ollut merkittävä vaikutus liikevaihdon ohella myös kustannuskehitykseen. Mamsellilla materiaalien ja palveluiden ostot toteutuivat huomattavasti budjetoitua pienempinä. Sisäiset erät mukaan luettuna materiaalien ja palveluiden %-osuus liikevaihdosta oli 47 % (2019 51 %). Henkilöstökulut toteutuivat arvioitua pienempinä kevään lomautusten myötä. Henkilöstöresurssien kokonaisuuden eli palkkojen ja palkkioiden, työvoiman vuokrauksen ja alihankinnan %-osuus liikevaihdosta oli 50,3 % (2019 46,6 %).

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan johdosta Kajaanin Mamselli -liikelaitos teki vuonna 2020 historiansa ensimmäisen alijäämäisen tuloksen. Poikkeusolosuhteet jatkuvat todennäköisesti myös pitkälle kuluvaa vuotta, mikä haastaa Mamsellin tarkastelemaan, mikä vaikutus poikkeusolosuhteilla on jatkossa esimerkiksi palveluiden hinnoitteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2020 sekä päättää, että tilikauden alijäämä -26 383,89 € kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä –tilille.  Johtokunta esittää tilinpäätöksen 2020 edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §