Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Käyttöomaisuuden myyminen Kainuun Sotelle

KAJDno-2018-1160

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Tuija Vuorinen on antanut 7.10.2019 sähköpostitse luvan Jamix Oy:lle kopioida Kajaanin Mamsellin tuotannonohjausjärjestelmän tietokannan Kainuun Sotelle. Tietokannan kopioimisen jälkeen Jamix Oy siivoaa Soten tietokannasta pois kaikki Mamsellin muiden alueiden tiedot. Kopioimisesta ja puhdistamisesta aiheutuneet kulut Jamix Oy laskuttaa Kainuun Sotelta. Kajaanin Mamselli veloittaa Kainuun Sotea ateriapalvelutuotantoon kuuluvien liiketoimintatietojen luovuttamisesta 20 000 €.

Mamsellin Sote-alueen keittiöiden (Ravintokeskus Tähkä, Kaks:n ravintokeskus, keittiö Vuolikoto sekä keittiö Toppila) irtaimisto on sovittu siirrettäväksi liikkeenluovutuksella Kainuun Sotelle. Siirron valmisteluun liittyvistä kuluista Kajaanin Mamselli veloittaa Kainuun Sotea 2 000 €. Siirrettävä irtaimisto on luetteloitu erillisessä oheisliitteessä.

Muun aineellisen tai aineettoman hyödykkeen siirrosta sovitaan erikseen ja Mamsellin johtaja määrittelee näiden hyödykkeiden hinnan hyödykkeiden suunnittelusta tai muusta syistä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy käyttöomaisuuden myynnin esitetysti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.