Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toimintastrategia 2019–2022

KAJDno-2017-1185

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan liikelaitoksen johtokunnat vastaavat liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja tuottavuudesta ja toimivat yhteistyössä liikelaitoksensa johtajan kanssa kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toimintastrategia laaditaan talousarvioprosessin yhteydessä ja se tukee Kajaanin kaupungin strategisia päämääriä.

Kajaanin kaupungin strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jossa määritellään kaupungin haluttu tulevaisuus ja päämäärät. Sen avulla avulla valtuusto ohjaa Kajaani-konsernin toimintaa.  Strategia toimii johtamisen välineenä, ja sitä toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman vuositavoitteilla sekä poikkihallinnollisilla ohjelmilla ja hankkeilla. Tärkeimpiä strategisia ohjelmia ovat elinvoimaohjelma, omistajapoliittiset linjaukset, maankäyttöpoliittinen ohjelma ja henkilöstöohjelma. Kajaanin strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation vaan koko kaupungin strategia, jonka toteuttamisessa kaupungin kumppaneita ovat kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt. Kajaanin strategia on uudistettu kevään 2018 aikana. Valtuutetut, valtuustoryhmät, puheenjohtajisto ja kaupungin johto ovat osallistuneet keskeisesti strategian valmisteluun. Myös henkilöstö ja kuntalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti strategiatyöhön. Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Kajaanin kaupunki suuntaa tulevaisuuteen neljällä kasvuteemalla:

  • Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa
  • Resurssiviisautta luontokaupungissa
  • Tulevaisuus on nuorissa
  • Osaajista elinvoimaa

Mamsellin toimintastrategian 2019–2022 visio on "Yhdessä, rohkeasti ja resurssiviisaasti innovoiden".

Mamsellin missio on tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja kestävän kehityksen mukaisesti, yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Toimintastrategian mukaan Mamselli panostaa toiminnassaan vastuullisuuteen sekä asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Asiakaspalaute ohjaa toiminnan kehittämistä ja Mamselli pyrkii luomaan ja kehittämään vuorovaikutteisia asiakas- ja kumppanuussuhteita. Mamselli keskittyy ydintoimintaan: ateria- ja puhtaanapitopalveluihin, toimii kannattavasti ja vastuullisesti. Henkilöstön ammattitaitoon ja hyvinvointiin panostetaan ja osaamista kehitetään suunnitelmallisesti.

Toimintatastrategia 2019–2022 esitellään kokouksessa.

Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen toimintastrategian 2019–2022.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.