Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022

KAJDno-2019-141

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on 13.8.2019 § 146 antanut ohjeet vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 laadintaan. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.

Talousarvio-ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Niissä esitetään liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut, talousarvioperustelut ja budjettilaskelmat.

Talousarvion laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan suunnitteilla olevan taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin kohdistuvia riskejä. Riskit käsitellään kaupungin tai liikelaitoksen sähköisessä riskienhallintajärjestelmässä. Merkittävimmät riskit esitetään osana talousarviota ja niihin varautuminen (riskienhallintatoimenpiteet) kuvataan talousarviossa.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen sitovat tavoitteet ovat:

  • Tuottovaatimus: peruspääoman korko
  • Tilikauden ylijäämä: >0 euroa

Liikevaihtoa arvioidaan kertyvän vuonna 2020 on n. 11,35 milj.€. Liikevaihto laskee merkittävästi, kun Mamselli  luopuu Kainuun Sotelle tuotettavista ateria- ja puhtaanapitopalveluista 1.1.2020 alkaen. Mamsellin ydintuotteiden ja palveluiden hintoja vuodelle 2020 korotetaan 2–3,5 % liiketoiminta-alueista riippuen. Hinnoittelulinjauksen perusteena ovat yleinen kustannusten kehitys, henkilöstökustannusten kasvu ja elintarvikkeisiin tiedossa olevat toimittajien hinnankorotukset.

Uudet kunnallisen alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Palkankorotuksiin on varattu suunnittelun taustalle 1 % kasvu kaikkiin työehtosopimuksiin. Lomaraha on varattu vuodelle 2020 täysimääräisenä eli 6 % palkkasummasta. Kiky-sopimuksen mukainen lomarahan leikkaus ei vaikuta enää vuonna 2020.

Materiaalit ja palvelut on arvioitu toimittajien jo tiedossa olevien hinnankorotusten ja yleinen kustannuskehitys huomioiden. Muissa toimintakuluissa on huomioitu rakennusten vuokraperusteisiin tiedossa olevat muutokset.

Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022 liitteenä.

Lisätietoja antaa Joni Partanen puh. 044 4214 300 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi[at]kajaani.fi..

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

 

Hyväksyi ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.