Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tositteiden hyväksyjät

KAJDno-2017-1627

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2017 § 65. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 7 § Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonnan mukaan toimielimen on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, sekä heille varahenkilöt. Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö.

Hallintojohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin,kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneinä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Sisäisiä suorituksia ja tilioikaisuja koskevien tositteiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin samoja ohjeita. Laskutuksista ja palkanlaskennasta koneellisesti syntyvät tositteet on laatijan ja hyväksyjän allekirjoitettava.

Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen toiminta on jaettu liiketoiminta-alueisiin, joita ovat:

  • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ateria- ja puhtaanapitopalvelut
  • Ravintolapalvelut
  • Sosiaali - ja terveydenhuollon ateriapalvelut
  • Puhtaanapitopalvelut
  • Yhteiset palvelut

Liiketoiminta-alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaavat alue-esimiehet ja tuotantopäällikkö ja yhteisten palveluiden osalta liikelaitoksen johtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tositteiden hyväksyjiksi tilivuodelle 2018 nimetään:

Tuija Vuorinen, johtaja

Marjo Piirainen, kehityspäällikkö

Mervi Mustonen, tuotantopäällikkö

Joni Partanen, taloussuunnittelija

Ulla Haverinen, alue-esimies

Marianne Kemppainen, alue-esimies

Marko Kähkönen, alue-esimies

Carina Väyrynen, alue-esimies

Asta Väyrynen, alue-esimies

Hyväksyjät sijaistavat toisiaan tarpeen mukaan, eli toimivat toistensa varahenkilöinä. Tositteiden hyväksyntäoikeudet periytyvät väliaikaisesti sijaistuksen ajaksi.

Päätös

Hyväksyi.