Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019–2020

KAJDno-2017-1318

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on 15.8.2017 § 168 antanut ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman laadintaan. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvioraamia ja laadintaohjetta.

Liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi valtuustolle. Keskeisimmät tekijät taloussuunnitelman 2018–2020 valmistelussa ovat talouden tasapainon saavuttaminen, velkamäärän kasvun hillitseminen sekä valmistautuminen SOTE- ja maakuntauudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin.

Sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2020 lähtien. Kuntaliiton suosituksen mukaan vuoden 2020 taloussuunnitelma tulee laatia siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta. Kajaanin Mamsellin liikevaihdosta noin kolmannes tulee Kainuun Sotelle tuotettavista ateria- ja puhtaanapitopalveluista.

Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvion laadinnan yhteydessä laaditaan riskienhallintasuunnitelma.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen sitovana tavoitteena on:

  • peruspääoman korko
  • tuottovaatimus 50 000 euroa vuodessa
  • tilikauden ylijäämä > 0 eur

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen ydintuotteiden ja palveluiden hintoihin ei tehdä muutoksia. Hinnoittelumuutokset tarkastetaan ulkopuolisten ateria- ja kahvimyyntien osalta ja tehdään vähintään raaka-aineiden kustannusten kasvua vastaavat hintamuutokset.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019–2020 sekä riskienhallintasuunnitelma toimitetaan johtokunnalle sähköisesti.

Lisätietoja antaa Joni Partanen puh. 044 4214 300 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi[at]kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Marjo Piirainen, Kehityspäällikkö/Mamselli, marjo.piirainen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020 sekä riskienhallintasuunnitelman, ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2017 käsitellyt Kajaanin kaupungin talousarviota vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019–2020. Kajaanin kaupungin hallintosäännön § 60 ja § 61:n mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa liikelaitoksen talousarvion sitovat erät sekä toiminnan ja talouden tavoitteet. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion/käyttösuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt 11.12.2017 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019–2020 Mamsellin johtokunnan esityksen mukaisesti (johtokunnan kokous 27.9.2017 § 33). Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovina tavoitteina vuodelle 2018 on:

  • peruspääoman korko
  • tuottovaatimus 50 000 euroa vuodessa
  • tilikauden ylijäämä ≥ 0 eur

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020. Samalla johtokunta hyväksyy talousarvion vuoden 2018 käyttösuunnitelmaksi.

Päätös

Hyväksyi.