Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tulospalkkiomalli 2019

KAJDno-2017-1317

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen linjauksen (KH 11.8.2009 § 194) mukaisesti Kajaanin kaupungin liikelaitoksissa noudatetaan Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) ohjeistusta tulospalkkion maksamisessa. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES 2017 ll luvun 13 §:n mukaan kunta voi ottaa käyttöön tulospalkkiojärjestelmän, jonka perusteella työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa tulospalkkiota. Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun saavuttamiseen tai ylittämiseen.

Kajaanin Mamsellin tulospalkkiomalli on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen ja tulospalkkiomallia on uudistettu esimiehiltä ja tulospalkkiotyöryhmän jäseniltä saadun palautteen pohjalta. Tämä päivitetty tulospalkkiojärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2017 alusta.

Kajaanin Mamsellin tulospalkkion perusteena on kullekin vuodelle asetettujen talousarvion tulostavoitteiden ylittyminen. Asetetut tulostavoitteet ovat Kajaanin Mamsellin johtokunnan ja Kajaanin kaupunginhallituksen hyväksymiä. Tulospalkkion maksamisen ehtona on, että liikelaitokselle asetetut sitovat taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta hyväksyi 27.9.2017 kokouksessaan § 32 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tulospalkkiomallin. Tulospalkkiomallin mukaan tulospalkkiotyöryhmä valmistelee vuosittain tulospalkkiomallin strategia- ja talousarvioprosessien yhteydessä hyväksyttäväksi johtokuntaan. Tulospalkkiotyöryhmä määrittää tulospalkkiomittareiden painoarvoprosentit, mittareiden numeeriset tavoitteet, tulospalkkion tavoitteet ja tulospalkkion määrän (% vuosiansioista), sekä mahdollisen tulospalkkiokertoimen käytön.

Tulospalkkiotyöryhmän esitys esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Teen päätösehdotuksen kokouksessa.

Päätös

Muutettu päätösehdotus: Johtokunta hyväksyy tulospalkkiotyöryhmän esityksen mukaisesti tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit. Tulospalkkiomallista päivitetään mittareiden painoarvoprosentit seuraaviksi: talous 35 %, asiakastyytyväisyys 50 % ja henkilöstön osaaminen ja hyvinvoinnin kehittyminen 15 %.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.