Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kajaanin Mamselli - liikelaitos, riskienhallinta

KAJDno-2017-821

Valmistelija

  • Joni Partanen, Taloussuunnittelija, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan riskienhallinnan toimeenpanoa ja tuloksellisuutta.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma vahvistetaan talousarvion yhteydessä. Talousarviovuoden 2018 riskienhallintasuunnitelman mukaan yhtenä riskienhallintatoimenpiteenä on johdon katselmusten toteuttaminen vuosisuunnitelman mukaan.

Johdon katselmus on Kajaanin Mamsellin laadunhallintaohjelman toimenpide ja standardien edellyttämä työväline systemaattiseen jatkuvaan parantamiseen. Johdon katselmus 1/2018 on pidetty 16.2.2018. Johdon katselmuksessa arvioidaan ja kartoitetaan lähtötietojen perusteella parantamismahdollisuudet sekä muutostarpeet koskien toimintajärjestelmää, politiikkoja, päämääriä ja tavoitteita. Katselmus keskittyy kokonaisuuden toiminnan arviointiin. Johdon katselmuksella varmistetaan toimintajärjestelmän toimivuus, ajantasaisuus ja vaikuttavuus, sekä suunnitelmien toteutuminen. Johdon katselmuksissa asetetaan lisäksi parantamistoimenpiteitä.

Mamsellin johto katselmoi toimintajärjestelmän suunnitelluin väliajoin varmistaakseen, että se on edelleen soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava sekä yhdenmukainen organisaation strategian kanssa. Katselmuksesta seuraavat toimenpiteet vastuutetaan, resurssoidaan ja toteutumista seurataan. Johdon katselmuksella varmistetaan Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johdon osallistuminen ja sitoutuminen toimintajärjestelmän kehittämiseen ja parantamiseen.

Liitteenä oleva johdon katselmuksen pöytäkirja 1/2018 esitellään kokouksessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §