Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelma

KAJDno-2020-1527

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 käsitellyt Kajaanin kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023. Kajaanin kaupungin hallintosäännön § 60 ja § 61:n mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa liikelaitoksen talousarvion sitovat erät sekä toiminnan ja talouden tavoitteet, jonka jälkeen liikelaitoksen johtokunnan on hyväksyttävä liikelaitoksen lopullinen talousarvio. Päätös on tehtävä johtokunnassa vuoden loppuun mennessä.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on käsitellyt 7.12.2020 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022–2023 liitteen mukaisesti.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy liitteen mukaisen Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023. Samalla johtokunta hyväksyy talousarvion vuoden 2021 käyttösuunnitelmaksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.