Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen ostolaskujen ja tositteiden hyväksyjät 2021

KAJDno-2020-1548

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 7 § Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisen valvonnan mukaan toimielimen on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, sekä heille varahenkilöt. Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö.

Hallintojohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneinä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toiminta on jaettu 1.1.2020 alkaen tiimeihin:

  • Sivistystiimi
  • Kampustiimi
  • Puhtaanapitotiimi
  • Tuotantotiimi ja
  • Asiantuntijatiimi.

Tiimien operatiivisesta toiminnasta vastaavat tiimivastaavat ja kehityspäällikkö sekä asiantuntijatiimin osalta liikelaitoksen johtaja.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tositteiden hyväksyjiksi tilivuodelle 2021 nimetään:

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Tuija Vuorinen, johtaja

Marjo Piirainen, kehityspäällikkö

Piia Rissanen, controller

Ulla Haverinen, tiimiesimies

Marianne Kemppainen, tiiimiesimies

Carina Pääkkönen, tiimiesimies

Hanna Manninen, soluvastaava

Riikka Soldatkin, soluvastaava

Taina Juntunen, yksikön vastaava

Niina Kovalainen, palveluvastaava

Hyväksyjät sijaistavat toisiaan tarpeen mukaan eli toimivat toistensa varahenkilöinä. Tositteiden hyväksyntäoikeudet periytyvät väliaikaisesti sijaistuksen ajaksi.

Päätös

Hyväksyi luettelon mukaiset henkilöt tositteiden ja ostolaskujen hyväksyjiksi vuodelle 2021.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.