Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat keväällä 2022

KAJDno-2019-1289

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 126 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Johtokunta voi kokoontua muinakin aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100 241 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunnan kevään 2022 kokoukset pidetään 24.2. ja 19.5. 

 

Päätös

Johtokunnan kevään 2022 kokoukset pidetään pe 25.2 klo 13.00 ja ke 25.5 klo 13.00. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §