Kainuun pelastuslautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pelastuslaitos ensihoito yhteistyöselvitys

KAJDno-2020-881

Valmistelija

  • Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Selvityksen tausta ja tavoitteet
•Ensihoidon ja pelastustoimen järjestäminen on Kainuussa Suomen kalleinta per asukas (Lapin ja Länsi-Pohjan lisäksi) 
– Tätä selittää laajasti mm. iso maantieteellinen alue ja pieni väestön tiheys
•Alueellisen haasteen johdosta toimintaa tulee Kainuussa kehittää, jotta palvelut voidaan järjestää mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tulevaisuudessa
•Kainuun ensihoito ja pelastuslaitos tekevät tällä hetkellä yhteistyötä vain ensivastetoiminnan ja yhteistehtävien kautta
– Yhteistyön laajentamisella operatiivisella tasolla voidaan kuitenkin saavuttaa mahdollisia kustannussäästöjä
•Selvityksen tavoitteena on kartoittaa ensihoidon ja pelastuslaitoksen toiminnan nykytilaa ja tunnistaa mahdollisia toimintamalleja yhteistyön laajentamiselle
•Selvityksessä arvioidaan myös ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyöstä saavutettavia taloudellisia hyötyjä sekä määritellään yhteistyön hyvät käytännöt ja haasteet 
– Näiden pohjalta luodaan suositus yhteistyön toteutukselle tulevaisuudessa
•Selvityksen osana tehtiin n. 30 haastattelua Kainuun kuntien päättäjien sekä Kainuun soten ja pelastuslaitoksen edustajien kanssa
•Lisäksi selvityksessä järjestettiin kaksi työkokousta kuntien ja ensihoidon sekä pelastuslaitoksen avainhenkilöiden kanssa
 
Yhteenveto
Ensihoidon ja pelastuslaitoksen tehtävien määrä etenkin Kainuun pienemmissä kunnissa on pieni, joten toimintaa voidaan tehostaa yhteistyöllä
•Ensihoidon ja pelastuslaitoksen tehtävien määrä on päivätasolla pieni etenkin Kainuun pienemmissä kunnissa, ja yksiköiden käyttöasteet jäävät mataliksi
– Ensihoidolla tehtäviä on keskimäärin kymmenkertainen määrä verrattuna pelastuslaitokseen, määrät ovat kuitenkin matalat etenkin pienemmissä Kunnissa – päivittäiset tehtävämäärät vaihtelevat ensihoidolla Kajaanin vain n. 24 tehtävästä vuorokaudessa Ristijärven 1 tehtävään vuorokaudessa ja pelastuslaitoksella Kajaanin vain n. 3 tehtävästä vuorokaudessa Ristijärven 1 tehtävään kolmessa vuorokaudessa
– Käyttöaste ensihoidon yksiköillä jää 0,1 % -46,8 % välille ja pelastuslaitoksen yksiköillä 0,1 % -4,7 % välille
•Toiminnan bruttokustannukset ovat kuitenkin suhteellisen korkeat, joten toiminnassa on tehostamisen varaa
– Ensihoidon bruttokustannukset v. 2018 olivat n. 11 M€ ja pelastuslaitoksella n. 7 M€ -suurin osa kuluista oli henkilöstökuluja
– Itä-Suomen hovioikeuden päätös keväällä 2019 velvoittaa työnantajaa maksamaan sivutoimisille palomiehille varallaolosta täyden korvauksen aiemman 30-40 %:n sijaan. Päätös tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös Kainuun pelastuslaitoksen kykyyn ylläpitää valmiutta nykyisellä henkilöstöllä ja nostamaan henkilöstökustannuksia, mikä nostaa tarvetta toiminnan tehostamiselle

Yhteistyön laajentamiselle on tunnistettu 4 yhteistyömallia
•Reunaehdot ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyölle ovat, että toiminnan kustannukset eivät saa pitkällä aikavälillä nousta, eikä yhteistyön syventäminen saa heikentää Kainuun alueen asukkaille tarjottavien palvelujen laatua tai saatavuutta
•Yhteistyön laajentamiselle on tunnistettu 4 yhteistyömallia:
1)Yhteistyön laajentaminen valituissa tehtävissä: Ensihoito tukee pelastuslaitosta mm. pelastustehtävien alkuvaiheen valmisteluissa (esim. tuulilasiraportti) ja pelastuslaitos jatkaa ensihoidon tukea ensivastetehtävillä 
2)Pelastuslaitoksen hyödyntäminen kotiin vietävissä palveluissa: Pelastuslaitos tukee ensihoitoa ja sosiaalipäivystystä kotiin vietävissä palveluissa (esim. turvapuhelinhälytyksissä)
3)Moniammatillisten yksiköiden käyttöönotto keskisuurissa kunnissa: Kainuun keskisuurissa kunnissa ensihoidon toisesta yksiköstä tehdään moniammatillinen yksikkö, jossa ensihoidon ja pelastuslaitoksen henkilöstö toimii työparina
4)Moniammatillisten yksiköiden käyttöönotto keskisuurissa ja pienissä kunnissa: Kainuun pienissä ja keskisuurissa kunnissa ensihoidon ainoasta/toisesta yksiköstä tehdään moniammatillinen yksikkö, jossa ensihoidon ja pelastuslaitoksen henkilöstö toimii työparina
 
Yhteistyön laajentamisella on saavutettavissa kustannussäästöjä - myös toiminnan laatu ja saatavuus osin paranevat 
•Yhteistyön laajentamisella saavutetaan kustannussäästöjä:
– Yhteistyömalleilla 1 ja 2 saavutetaan arviolta n. 0,3-0,6 M€ säästö kertaluontoisesti perustuen Kuhmoon rakennettaviin yhteisiin tiloihin. Lisäksi mm. pelastuslaitoksen hyödyntäminen kotiin vietävissä palveluissa mahdollistaa joitain välillisiä kustannussäästöjä ensihoidossa ja kotihoidossa kuormituksen helpottamisen kautta
– yhteistyömalleissa 3 ja 4 saavutetaan Kuhmon yhteisten tilojen lisäksi arviolta n. 1,9 M€ säästö vuotuisesti. Arvio perustuu oletukseen, että pelastuslaitos ei voi tuottaa jatkossa omaa valmiutta varallaolon avulla vaan joutuu perustamaan uusia virkoja valmiuden ylläpitoa varten, jolloin kustannukset kasvavat nykytasosta. Moniammatillinen yksikkö mahdollistaa valmiuden laajentamisen kustannustehokkaasti edellyttäen, että nykyisiä virkoja hyödynnetään
•Lisäksi yhteistyön laajentaminen vaikuttaa toiminnan laatuun ja saatavuuteen:
– Yhteistyömallissa 1 ensihoidon hyödyntäminen soveltuvasti ensi-iskun tekemisessä pelastustehtävillä auttaa pelastuslaitosta mm. tulipalon rajaamisessa
– Yhteistyömallissa 2 pelastuslaitoksen käyttö sosiaalipäivystyksen kotiin vietävissä palveluissa mahdollistaa nopeamman avun antamisen tilanteissa, joissa ensihoidon yksiköt ovat kiinni omilla tehtävillä
– Yhteistyömalleissa 3 ja 4 monniammatilliset yksiköt laajentavat pelastuslaitoksen valmiutta ympärivuorokautiseksi. Moniammatillisten yksiköiden myötä resurssit kuitenkin yhdistyvät yhteen yksikköön, jolloin valmius etenkin ensihoidon tehtäville jonkin verran laskee 

Yhteistyömallit 1 ja 2 ehdotetaan otettavaksi käyttöön saman tien ja moniammatillisten yksiköt pilotoitavaksi
•Yhteistyön laajentamiseksi ehdotetaan yhteistyömallien 1 ja 2 käyttöönottoa sekä moniammatillisten yksiköiden pilotointia mallin tarkemmaksi arvioimiseksi
•Yhteistyömallien 1 ja 2 käyttöönotossa ehdotetaan edettävän v. 2020 aikana
•Moniammatillisten yksiköiden pilotointi edellyttää etenkin varallaolon täysimääräisen korvaamisen liittyvän oikeuden päätöksen vaikutusten tarkempaa määrittelyä pelastuslaitoksen tulevaisuuden vahvuuteen ja henkilöstöresursseihin liittyen, joten pilotointi ehdotetaan toteutettavaksi v. 2021 aikana
Yhteistyön laajentamiseksi ehdotetaan yhteistyömallien 1 ja 2 käyttöönottoa sekä moniammatillisten yksiköiden pilotointia mallin tarkemmaksi arvioimiseksi
Ehdotus tarvittavista päätöksistä ja toimenpiteistä yhteistyömallien jalkauttamiseksi sekä niiden alustavat aikataulut
 
Molempien toimijoiden yhteinen päätös uusien yhteistyömallien kehittämisestä sekä sitoutuminen niiden jalkauttamiseen    
•Ensihoidon ja pelastuslaitoksen johto
•Huhtikuu-kesäkuu 2020

Selvitetään varallaoloajan täysimääräiseen korvaamiseen liittyvän oikeuden päätöksen vaikutus pelastuslaitoksen tulevaisuuden vahvuuteen ja henkilöstöresursseihin 
a)Tarvitaan erityisesti moniammatillisten yksiköiden yhteistyön suunnittelua varten
•Pelastuslaitoksen johto
•Huhtikuu-elokuu 2020

Uusiin yhteistyömalleihin siirtymisen suunnittelu ja toteutus:
a)Siirtymävaiheen suunnitelma, eli millä aikataululla siirrytään yhteistyömallien käyttöön tai pilotointiin
b)Keskeisimpien yhteistyötavoitteiden sekä toiminnan mittareiden määrittäminen pilottia varten
c)Muutoksen läpiviennistä päättäminen ja tiedottamisen suunnittelu henkilöstönäkökulma huomioiden
d)Erillisen talousarvion tekeminen moniammatillisten yksiköiden pilottia varten, joka toimii samalla mittarina kustannussäästöjen osalta
    
•Yhteistoimintaelin, jossa mukana ensihoidon ja pelastuslaitoksen edustajia
•Kesäkuu 2020

Suunnitelman pohjalta valmisteltu esitys yhteistyön eri muodoista sekä niiden käyttöönotosta    
•Yhteistoimintaelin
•Elokuu-syyskuu 2020

Esityksestä päättäminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä sekä Kainuun pelastuslautakunnassa    
•Sote-kuntayhtymä sekä pelastuslautakunta
•Elokuu-syyskuu 2020

Yhteistoimintasopimuksen laatiminen sote-kuntayhtymän ja pelastuslaitoksen välille
a)Määritellään yhteistyön toiminnalliset ja taloudelliset periaatteet ensihoitopalvelun ja kotiin vietävien palvelujen tuottamiseksi kuntayhtymän alueella (niiltä osin kuin yhteistyömallit hyväksytään kohdassa 5)
    
•Sote-kuntayhtymä sekä pelastuslautakunta
•Syyskuu 2020

Hyväksyttyjen uusien yhteistyömallien käyttöönotto sekä yhteistoimintaelimen perustaminen toiminnan seuraamista varten
a) Toimintaa peilataan määriteltyjä mittareita vasten
b) Yhteistyömallien kehittäminen saatujen kokemusten perusteella
     
•Ensihoidon ja pelastuslaitoksen johto
•Syyskuu – joulukuu 2020 (moniammatillisten yksiköiden pilotointi tammikuusta 2021 alkaen)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta päättää lähettää kuntiin lausuntopyynnön asiasta.

Lausuntopyynnössä pyydetään kuntia kertomaan kantansa, kuinka kunnat haluavat, että yhteistyötä ensihoidon ja Kainuun pelastuslaitoksen välillä lähdetään tekemään eri vaihtoehdot huomioon ottaen. Lausuntopyyntö liittyy valmisteilla olevaan palvelutasopäätökseen.

Päätös

Pelastuslautakunta päättää lähettää kuntiin lausuntopyynnön asiasta.

Lausuntopyynnössä pyydetään kuntia kertomaan kantansa, kuinka kunnat haluavat, että yhteistyötä ensihoidon ja Kainuun pelastuslaitoksen välillä lähdetään tekemään eri vaihtoehdot huomioon ottaen. Lausuntopyyntö liittyy valmisteilla olevaan palvelutasopäätökseen.