Kainuun pelastuslautakunta, kokous 17.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kainuun pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

KAJDno-2020-853

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut


Pelastuslaitoksen talousarvio on laadittu toiminta ympäristön muutosten ja Kajaanin kaupungin hyväksymän talousarvioraamin mukaisesti. Toiminta ympäristön muutoksia on Vaalan kunnan siirtyminen vuoden vaihteessa Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen alueelle. Työaika- ja varallaolo muutoksien vaikutukset kuntien lausuntojen mukaisesti on otettu huomioon talousarviossa. Samoin ensihoidon kanssa tehty selvitystyö yhteistyön tekemiseksi.

Pelastusjohtaja esittelee asiaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen talousarvion 2020 ja lähettää sen edelleen käupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.
 

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen talousarvion 2021 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kainuun pelastuslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.