Elinkeinojaosto, kokous 7.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Elinkeinojaoston tehtävät ja toimintamallit

KAJDno-2017-1200

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan elinkeinojaoston tehtävänä on edistää ja käsitellä kaupunkikehitystä, kaupunkikonsernin elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä elinkeinopalvelujen järjestämistä ja kehittämistä koskevia asioita. Elinkeinojaosto hoitaa muut kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät sekä päättää kaupunginhallituksen jaoston päätettäväksi osoittamien määrärahojen käyttämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto keskustelee ja päättää kokouskäytännöistään ja toimintatavoistaan.

Päätös

Elinkeinojaosto päätti kokouskäytännöistään ja toiminnastaan seuraavaa:

Kokoukset ovat pääsääntöisesti vierailukokouksia, joissa perehdytään kaupungin elinkeinoelämään ja kehittämistoimintaan.

Kokouksissa on etukäteen valittu laajempi teema, jonka asiantuntijoita kuullaan alustajina.

Vuoden 2018 toimintaan on tavoitteena sisällyttää kaupungin elinvoiman teemalla yksi foorumityyppinen tilaisuus jossa on mukana elinkeinoelämän järjestöjä ja yrityksiä.

Jaosto käynnistää talven aikana kaupungin elinkeino-ohjelman valmistelun kaupunkistrategian uudistamiseen liittyen. Sen yhteydessä muodostetaan käsitys siitä, mikä voisi olla kaupungin rooli täysin uuden liiketoiminnan kehittämisessä.

Jaostolle luodaan sähköinen työpöytä, johon kootaan mm. kuntien elinvoiman kehittämistä käsittelevää aineistoa sekä tietoa Kajaanin elinkeinoelämän kehittymisestä.

Elinkeinojaosto arvioi toimintaansa ja sen vaikuttavuutta jatkuvasti kokouksissaan, mutta erityisesti kunkin toimintavuoden viimeisessä kokouksessa.

Seuraava kokous 19.10.pidetään Teknologiakeskuksessa, jossa teemana on mittaustekniikan osaaminen, TKI ja yritystoiminta.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §