Elinkeinojaosto, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kuntalaisaloite: Oulujärven maisema- ja oikotie Toukan salmen kautta

KAJDno-2021-295

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Vastauksena Tapio Karppisen kuntalaisaloitteeseen 16.3.2021 toimenpiteiden käynnistämiseksi maisema- ja oikotien saamiseksi Toukansalmen kautta elinkeinojaosto toteaa seuraavaa:

VT 22 kokonaiskehittäminen saatiin mukaan Oulu-Kainuu Tervan Tie ry:n yhteisellä edunajamisella valtion liikennepoliittiseen selontekoon maininnalla, että valtatie 22 Oulujärven maisematien tilantarve voidaan ottaa huomioon seutukaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa. Maisematie oli yhdistyksen edunajamisessa VT Oulu-Kajaani-Vartius yhteysvälin kolmivaiheisessa kehittämisesityksessä sen kolmas vaihe. Ensimmäinen oli Oulu-Muhos väli ja toinen Muhoksen ohitustie.

Seuraavaan valtion liikennepoliittiseen selontekoon sisältyi 45 mijl. euron investointirahoitus VT 22 kehittämiseen. Siitä leikattiin myöhemmin 30 milj. euroa. Jäljelle jääneellä 15 milj. euron rahoituksella on toteutettu Oulun pään nelikaistaistaminen sekä joitakin risteysjärjestelyjä mm. Kajaanin kohdalla VT 5 osalta.

Kainuun maakunta kaavan tarkistamiseen liittyen Kainuun Liitto teetti 2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella selvityksen valtatie 22 kehittämisestä välillä Oulu – Kajaani, sen eri vaihtoehdoista. Selvityksessä esitettiin valtatien kehittämistä nykyisellä paikalla kolmivaiheisesti. Kolmannen  vaiheen toimenpiteenä esitettiin Oulujärven maisematien rakentamista, silloinen kustannusarvio oli 64 milj. euroa. Selvityksen perusteella Kainuun maakuntakaavassa on varauduttu maisematiehen yhteysvälimerkinnällä. Tielinjaus on otettu huomioon myös kaupungin yleiskaavoituksessa.

VT 22 Oulu-Kajaani-Vartius kansainvälisen yhteysvälin edunajamista jatketaan yhteistyössä valtatien varren maakuntien, kaupunkien ja kuntien kanssa Tervan Tie ry:n puitteissa. Edunajamisen tavoitteena on saada valtatien kehittäminen mukaan valtion väyäläverkon kehittämiseen. Kaupunginhallitus on lausunnossaan 7.9.2021 valtion väyläverkon investointiohjelmasta esittänyt, että ohjelmaan tulee sisällyttää VT22 kehittämisen jatkaminen välillä Oulu-Muhos-Kajaani 40 M€ sekä valtatien pitkän aikavälin vaiheittainen jatkokehittäminen aiemmin tehtyjen selvitysten mukaisesti.    

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto antaa Tapio Karppisen kuntalaisaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §