Elinkeinojaosto, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kajaanin elinvoimaohjelma 2022–2026

KAJDno-2018-757

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin elinvoimaohjelma 2022 - 2026

Kaupungin edellinen elinvoimaohjelma valmisteltiin keväällä 2018 kaupunkistrategian rinnalla. Valmisteluun osallistuivat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunkikonsernin elinvoimapolitiikan toimijat. Valmisteluun ja työpajoihin kutsuttiin mukaan keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät: Kainuun Yrittäjät ry., Oulun Kauppakamarin Kainuun kauppakamariosasto, Kajaanin Yrittäjät ry., Kajaanin Naisyrittäjät ry. Kajaanin Kauppiasyhdistys ry., Kainuun ELY-keskus, Kainuun Liitto, UPM Oyj Renforsin Ranta, Oulujärven Jättiläiset ry., Oulujärvi Leader ry. Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun Etu Oy, MTK-Pohjois-Suomi ja KAMO ry.

Ohjelmaa työstettiin kevään aikana kolmessa työpajassa ja mukanaolijat pystyivät kommentoimaan toimenpideohjelman luonnoksia sähköpostilla kahdesti. Valmistelua ohjasi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, joka käsitteli ohjelmavalmistelua kaikissa kevätkauden kokouksissaan. Talousarviokirjauksen ”Kajaanin ja Sotkamon kuntayhteistyön lisäämiseksi molempien uusiin elinkeino-ohjelmiin/strategioihin sisällytetään yhteisiä kehittämiskohteita ja –toimenpiteitä” mukaisesti elinvoimaohjelman valmistelun aikana Sotkamon kunnan kanssa neuvoteltiin kahdesti, mitä yhteistyöasioita ohjelmaan kirjataan. Uutena tavoitteena ohjelmaan kirjattiin Kajaanin ja Sotkamon esille tuominen yhtenäisenä työssäkäyntialueena ja monipuolisena elinympäristönä.

Ohjelmavalmistelussa nousi keskeisesti esille osaamiseen panostaminen ja osaavan työvoiman saatavuus. Aiempaan elinkeino-ohjelmaan verrattuna uusina kehittämistavoitteina ohjelmaan kirjattiin laajemmin paikkakuntien vetovoiman ja pitovoiman tekijöitä. Myös matkailu ja markkinointi nousivat aiempaa voimakkaammin esille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Jaosto käynnistää kaupungin elinvoimaohjelman päivittämisen kaupunkistrategian päivityksen rinnalla edellisen ohjelman valmistelun mukaisesti, yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa. Jaosto osallistuu ohjelman valmisteluun ja seuraa ja ohjaa sitä. Valmistelusta vastaa konsernipalvelujen elinvoimapalvelut. Aikataulutavoitteena on viedä ohjelma kaupunginhallituksen käsittelyyn maaliskuun loppuun mennessä.   

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §