Elinkeinojaosto, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Elinkeinojaoston kokouskäytännöt ja toimintatavat

KAJDno-2017-1200

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan elinkeinojaoston tehtävänä on edistää ja käsitellä kaupunkikehitystä, kaupunkikonsernin elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä elinkeinopalvelujen järjestämistä ja kehittämistä koskevia asioita. Elinkeinojaosto hoitaa muut kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät sekä päättää kaupunginhallituksen jaoston päätettäväksi osoittamien määrärahojen käyttämisestä.

Edellinen elinkeinojaosto päätti ensimmäisessä kokouksessaan 7.9.2017 kokouskäytännöistään ja toiminnastaan seuraavaa:

  • Kokoukset ovat pääsääntöisesti vierailukokouksia, joissa perehdytään kaupungin elinkeinoelämään ja kehittämistoimintaan.
  • Kokouksissa on etukäteen valittu laajempi teema, jonka asiantuntijoita kuullaan alustajina.
  • Vuoden 2018 toimintaan on tavoitteena sisällyttää kaupungin elinvoiman teemalla yksi foorumityyppinen tilaisuus, jossa on mukana elinkeinoelämän järjestöjä ja yrityksiä.
  • Jaosto käynnistää talven aikana kaupungin elinkeino-ohjelman valmistelun kaupunkistrategian uudistamiseen liittyen. Sen yhteydessä muodostetaan käsitys siitä, mikä voisi olla kaupungin rooli täysin uuden liiketoiminnan kehittämisessä.
  • Jaostolle luodaan sähköinen työpöytä, johon kootaan mm. kuntien elinvoiman kehittämistä käsittelevää aineistoa sekä tietoa Kajaanin elinkeinoelämän kehittymisestä.
  • Elinkeinojaosto arvioi toimintaansa ja sen vaikuttavuutta jatkuvasti kokouksissaan, mutta erityisesti kunkin toimintavuoden viimeisessä kokouksessa.

Vierailukokouksia on pidetty useita sekä kajaanilaisissa yrityksissä että innovaatioympäristön toimijoiden luona. Koronan takia niitä ei ole pidetty talven 2019-20 jälkeen. Kokousteemoja on määritelty etukäteen joitakin kertoja, useimmiten kokoukset on pidetty ilman teemakäsittelyä. Jaosto ohjasi kaupungin elinkeino-ohjelman, myöhemmin elinvoimaohjelman valmistelua ja käsitteli sen ennen kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyä. Sähköistä työpöytää ei ole toteutettu, koska kaupungilla ei ole ollut sellaista tietoturvallista ja avoimia nettipohjaisia sovelluksia ei ole lupa käyttää. Materiaalit on jaettu sähköpostilla.

Jaosto on seurannut ja arvioinut kaupungin yrityspalvelujen ja markkinoinnin toimintaa sekä kaupunkistrategian kasvutiimi 4 toimintaa ja tuloksia. Kaupunginhallituksen päätöksellä toimii kaupungin ja CSC:n datakeskusekosysteemi -yhteistyöhankkeen ohjausryhmänä. Lisäksi jaosto seuraa kaupungin osalta Kajaanin konsortion osallistumista Koillisväylän kaapelihankkeen kehitysvaiheeseen, missä konsortion toimijana on CSC Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto keskustelee kokouskäytännöistään ja toimintatavoistaan.

Päätös

Jaosto päätti, että ennen kokouskäytäntöjen ja toimintatapojen linjaamista jaosto perehtyy laajemmin kaupungin elinkeinoelämään ja sen kehittämiseen ja päättää kokouskäytännöistään ja toimintatavoistaan alkuvuoden kokouksessaan. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §