Elinkeinojaosto, kokous 30.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kajaanin yritysneuvontapilotti ja yrityspalvelusetelikokeilu

KAJDno-2019-87

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa 2019 päättänyt kaksivuotisen yritysneuvontapilotin ja yksivuotisen yrityspalvelusetelikokeilun käynnistämisestä ja kaupunginhallitus on hyväksynyt niiden määrärahat konsernihallinnon käyttösuunnitelmaan 2019. Kaupunki rekrytoi kevään aikana pilottiin yritysneuvojan. Yrityspalveluseteliin on varattu vuodelle 2019 50.000 euroa. Kaupunginjohtaja päättää yritysneuvojan valinnasta. Yrityspalvelusetelin myöntämiskriteerit valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto linjaa yritysneuvontapilotin ja yrityspalvelusetelin keskeisiä tavoitteita ja periaatteita jatkovalmistelua varten.

Päätös

Elinkeinojaosto linjasi yrityspalvelusetelikokeilua seuraavasti: Seteliä on kahta kokoluokkaa, 1.500 ja 3.000 euroa. Yrityksen omavastuu on 20 %. Seteli kohdennetaan ensisijaisesti kajaanilaisten yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja omistajanvaihdoksiin. Setelin tarkemmat myöntökriteerit valmistellaan peruslinjausten pohjalta kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin yritysneuvontapilottiin on kaupunginjohtajan päätöksellä valittu yritysneuvojaksi DI Seppo Räisänen. Hän aloittaa tehtävässän 18.3. Seppo Räisänen esittäytyy elinkeinojaostolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin talousarviossa 2019 on päätetty, että kaupungin yrityspalveluja parannetaan palvelupiloteilla: kaksivuotisella yritysneuvontapilotilla sekä yksivuotisella yrityspalvelusetelikokeilulla, johon varataan 50. 000 euroa vuonna 2019. Palvelujen mahdollisesta vakinaistamisesta päätetään pilottien kokemusten perusteella.  Seteli on kaupungin yritysneuvontapilottiin 2019 - 2020 palkatun kaupungin yritysneuvojan yksi työkalu. Seteliin on varattu konsernihallinnon käyttösuunnitelmassa talousarvion mukainen määräraha.

Yrityspalvelusetelillä on tarkoitus tukea kajaanilaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja auttaa omistajanvaihdostilanteissa. Samalla seteli edesauttaa yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä Kajaanin seudulla. Seteli täydentää muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten ELY-keskuksen palveluja, ja on nopea ja ketterä instrumentti kajaanilaisten pk-yritysten tarpeisiin.

Yrityspalvelusetelin tavoitteena on osaltaan tukea yritysten kehittämistoiminnan jatkumista tai aktivoitumista sekä yritysten liikevaihdon ja työpaikkojen kasvua. Yrityspalveluseteli on tarkoitettu kajaanilaisille toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus. Yrityksen kotipaikan tulee olla Kajaanissa tai yrityksellä tulee olla kiinteä toimipiste kaupungissa.

Yrityspalveluseteliä hakevan yrityksen (asiakasyritys) on täytettävä liitteenä olevassa ohjekirjassa olevat kriteerit. Ohjekirjassa on määritelty myös setelin myöntämisen liittyvät muut ohjeet ja kriteerit, kuten mihin yritystoiminnan kehittymistä tukeviin toimenpiteisiin seteli voidaan myöntää. Seteliä ei myönnetä yrityksen normaalin toiminnan tai palkkakulujen rahoittamiseen eikä sillä voi hankkia sellaista asiantuntijatyötä, johon on jo saatu muuta julkista tukea. Yrityspalvelusetelin myöntäminen tapahtuu kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä yritysneuvonnan valmistelusta.

Yrityspalveluseteli on käytössä mm. Oulussa, Jyväskylässä, Joutsassa, Uuraisilla, Pudasjärvellä ja Kontiolahdella. Setelin käyttöönoton ja ohjekirjan valmistelussa on hyödynnetty näiden kuntien toimintamalleja ja benchmarking-tietoa. Sotkamossa otetaan yrityspalveluseteli käyttöön samanaikaisesti Kajaanin kanssa eli 1.7.2019 alkaen.

Kajaanin kaupungin yrityspalvelusetelin suuruus on kaupunginhallituksen elinkeinojaoston aiemmin tekemän linjauksen mukaan joko 1.500 tai 3.000 euroa (alv 0 %) ja ne oikeuttavat 1.875 tai 3.750 euron suuruisen palvelun hankintaan. Asiakasyritys, jolle yrityspalveluseteli myönnetään, sitoutuu maksamaan omavastuuosuuden 20 % setelillä hankittavan palvelun arvosta + arvonlisäveron palveluntuottajalle. Seteli on asiakasyrityksille de minimis-tukea.

Ohjekirjassa on määritelty myös yrityspalvelusetelin palveluntuottajana toimivien yritysten kriteerit ja palveluntuottajaksi hakeutuminen ja palveluntuottajana toimiminen. Palveluntuottaja laskuttaa kaupungilta hyväksytyn yrityspalvelusetelin määrän sekä asiakasyritykseltä 20 % omavastuun sekä arvonlisäveron. Kaupunki pitää yllä palveluntuottajiksi hakeutuneiden yritysten rekisteriä. Asiakasyrityksillä on valinnanvapaus valita hyväksytyistä palveluntuottajista itselleen sopiva. Asiakasyritys ja palveluntuottaja ovat sen jälkeen sopimussuhteessa toisiinsa, kaupunki ei ole sopimuskumppani.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää ottaa käyttöön Kajaanin yrityspalvelusetelijärjestelmän 1.7.2019 alkaen ja hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin yrityspalvelusetelin ohjekirjan.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen ja päätti, että ohjeen sivulle 6 lisätään teksti "Palveluntuottaja sitoutuu laatimaan lyhyen raportin toimenpiteistä ja esittämään todisteen asiakasyrityksen 20% omavastuuosuuden laskutuksesta (laskukopio)."

Yritysneuvoja Seppo Räisänen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Yritysneuvoja Seppo Räisänen esittelee kaupungin yritysneuvontapilotin toiminnan sekä yrityspalvelusetelin käytön vuonna 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.