Elinkeinojaosto, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Itärata-hanke

KAJDno-2019-1074

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.8. ilmoittaa liikenne- ja viestintäministeriölle kiinnostuksensa Itärataa eli Porvoo-Kouvola -linjausta koskevan hankeyhtiön perustamiseen sekä hankeyhtiön rahoittamiseen seuraavin reunaehdoin:

1) Itäisen Suomen uusia raidelinjauksia tulee olla vain yksi, Helsinki-Vantaan lentoasema-Porvoo-Kouvola.

2) Valtion tulee ohjata viimeistään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta Uudenmaan maakuntakaavoitusta, mikäli muutoin ei Porvoo-Kouvola kaavallinen valmius etene.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että Kajaanin kaupunki on valmis neuvottelemaan rahoitusosuuksista tarkemmin, kun ratalinjaus on päätetty, sekä kaikki suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen osallistuvat tahot ovat selvillä. Itäradan hankeyhtiöön tässä vaiheessa alustavasti sitoutuvat tahot ovat tarvittaessa valmiit yhdessä kattamaan mahdollisen puuttuvan osan kunnille ja muille julkisyhteisöille kohdentuvista hankkeen suunnittelukustannuksista. 

Kaupunginhallituksen päätös on yhtäpitävä Itärata-hankkeeseen sitoutuneiden Itä-Suomen kaupunkien ja kuntien laajan yhteistyöryhmän kanssa. LVM on aloittanut niiden kanssa alustavan valmistelun suunnitteluhankeyhtiön perustamiseksi. Valtion taholta asiaa, ratalinjausta ja valtion rahoitusosuutta käsitellään seuraavaksi hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, jonka päätöksen jälkeen voidaan valmistelussa voidaan edetä.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen esittelee Itärata-hankkeen valmistelua sekä itäisen Suomen nykyisten ratojen kehittämistä ja niiden edunajamista Liikenne 12-ohjelmaan liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.