Elinkeinojaosto, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kajaanin elinvoimaohjelma 2018 - 2021

KAJDno-2018-757

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin uutta elinvoimaohjelmaa on valmisteltu keväällä 2018 kaupunkistrategian rinnalla. Ohjelma korvaa aiemman elinkeino-ohjelman. Valmisteluun ovat osallistuneet kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunkikonsernin elinvoimapolitiikan toimijat. Valmisteluun ja työpajoihin kutsuttiin mukaan keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät: Kainuun Yrittäjät ry., Oulun Kauppakamarin Kainuun kauppakamariosasto, Kajaanin Yrittäjät ry., Kajaanin Naisyrittäjät ry. Kajaanin Kauppiasyhdistys ry., Kainuun ELY-keskus, Kainuun Liitto, UPM Oyj Renforsin Ranta, Oulujärven Jättiläiset ry., Oulujärvi Leader ry. Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun Etu Oy, MTK-Pohjois-Suomi ja KAMO ry.

Ohjelmaa työstettiin kevään aikana kolmessa työpajassa ja mukanaolijat pystyivät kommentoimaan toimenpideohjelman luonnoksia sähköpostilla kahdesti. Valmistelua ohjasi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, joka käsitteli ohjelmavalmistelua kaikissa kevätkauden kokouksissaan. Nyt hyväksyttäväksi esitettävä toimenpideohjelman luonnos käsiteltiin elinkeinojaostossa 16.5. jonka jälkeen se toimitettiin mukanaolijoille kommentoitavaksi. Vastausaikana saatiin yksi ehdotus Oulujärven Jättiläiset ry:n ja Kajaanin purjehtijat ry:n lisäämiseksi toimijoiksi Oulujärven ja luontoympäristön voimatekijöiden hyödyntämisessä.

Talousarviokirjauksen ”Kajaanin ja Sotkamon kuntayhteistyön lisäämiseksi molempien uusiin elinkeino-ohjelmiin/strategioihin sisällytetään yhteisiä kehittämiskohteita ja –toimenpiteitä” mukaisesti elinvoimaohjelman valmistelun aikana Sotkamon kunnan kanssa neuvoteltiin kahdesti, mitä yhteistyöasioita ohjelmaan kirjataan. Kuntayhteistyötä on jo tehty ja tehdään jatkossakin mm. osaamisen kehittämisessä, saavutettavuuden parantamisessa sekä markkinoinnissa, erityisesti kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa. Uutena tavoitteena ohjelmaan on kirjattu Kajaanin ja Sotkamon esille tuominen yhtenäisenä työssäkäyntialueena ja monipuolisena elinympäristönä.

Ohjelmavalmistelussa nousi keskeisesti esille osaamiseen panostaminen ja osaavan työvoiman saatavuus. Aiempaan elinkeino-ohjelmaan verrattuna uusina kehittämistavoitteina ohjelmaan on kirjattu laajemminkin paikkakuntien vetovoiman ja pitovoiman tekijöitä. Matkailu ja markkinointi ovat nousseet aiempaa voimakkaammin esille. Edellisen ohjelman sisältämät rakennemuutoksiin varautumisen toimenpiteet ovat jääneet pois, mikä kertoo myönteisistä näkymistä seudun suurissa teollisuustyönantajissa. Toimenpideohjelman pohjalta elinvoimaohjelmasta tehdään myös esittävä, suorasanainen versio kaupunkistrategian esitystapaa ja ulkoasua seuraten. Ohjelman toteutusta seurataan ja ohjataan kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa sekä kaupungin elinkeinotiimissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin elinvoimaohjelman 2018 - 2021.

Päätös

Äänestyksen tulos: Kaupunginjohtajan esitys 6, Minna Partanen 3, 2 poissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi Kajaanin elinvoimaohjelman kokouksessaan 19.6.2018. Elinvoimaohjelmaa ohjataan ja seurataan elinkeinojaostossa ja kaupunginjohtajan johdolla toimivassa elinkeinotiimissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto päättää toimintatavoistaan elinvoimaohjelman ohjauksessa ja seurannassa.

Päätös

Ohjelman toteutumista seurataan kahdesti vuodessa. Seuraavassa kokouksessa käydään läpi lähtätasotilanne ohjelman tavoitteiden ja mittareiden osalta ja linjataan, mihin teemoihin ja kysymyksiin jaosto paneutuu tarkemmin kokouksissaan. Seuraavassa kokouksessa käsitellään osaavan työvoiman saatavuutta ja rekrytointihaasteita.