Elinkeinojaosto, kokous 23.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kajaanin kaupungin kannanotto Kainuun liikennestrategian (liikennejärjestelmäsuunnitelma) valmisteluun

KAJDno-2017-1584

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen yhteisen liikenne- ja logistiikkastrategian valmistuttua alueen maakuntaliitot ovat käynnistäneet maakuntakohtaisten liikennestrategioiden valmistelun. Kainuun liikennestrategiatyöhön on valmisteltu liitteenä oleva Kajaanin kaupungin kannanotto Kainuun Liitolle. Kannanotto perustuu voimassa olevaan kaupunkistrategiaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin kannanoton Kainuun liikennestrategian (liikennejärjestelmäsuunnitelman) valmisteluun.

Päätös

Hyväksyi.

Lisäksi elinkeinojaosto katsoo, että liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on otettava kantaa linja-autoliikenteen sujuvuuteen ja toimivuuteen asiakasnäkökulmasta erityisesti Kajaanin seudulla.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §