Elinkeinojaosto, kokous 23.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Elinkeino-ohjelman valmistelu

KAJDno-2017-1532

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Uusi kaupunginvaltuusto valmistelee kevättalvella uuden kaupunkistrategian. Sen rinnalla uudistetaan strategiaa toteuttavat ohjelmat, joista keskeiset ja ovat elinkeino-ohjelma ja palveluohjelma. Elinkeino-ohjelma päivitettiin viimeksi syksyllä 2014 vuosille 2015 – 2018 yhdessä sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.

Elinkeino-ohjelman valmistelu:

  • Elinkeino-ohjelman uudistaminen aloitetaan tammikuussa rinnakkain kaupunkistrategian uudistamisen kanssa tavoitteena ohjelman valmistuminen toukokuuhun 2018 mennessä

  • Ohjelma uudistetaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston ja kaupungin elinkeinotiimin yhteisvalmisteluna yhteistyössä kumppanien/sidosryhmien kanssa: kaupunkikonsernin elinkeinopolitiikan toimijat (KAMK/TKI, CEMIS, KAO, Edukai Oy, AIKOPA, Kainuun Etu Oy), yrittäjäjärjestöt, yliopistot, yritysalueet, aluekehitysviranomaiset

  • Valmistelun pohjaesitys tehdään nykyiseen kaupunkistrategiaan, toimialojen strategian mukaisiin TA 2018 talousarviotavoitteisiin ja nykyiseen elinkeino-ohjelmaan perustuen

  • Toimintaympäristöanalyysin aiheuttamien tarpeiden ja haasteiden pohjalta arvioidaan ohjelman nykyisten tavoitteiden osuvuutta ja jatkuvuutta sekä mahdollisesti mukaan otettavia uusia, perusteltuja elinkeinopoliittisia tavoitteita

  • Elinkeino-ohjelman valmisteluun pyydetään mukaan edustajat kumppaneilta/sidosryhmiltä: Kajaanin Yrittäjät ry., Kainuun Yrittäjät ry., Kajaanin Kauppiasyhdistys ry., Oulun kauppakamarin Kainuun kauppakamariosasto, Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus, UPM Renforsin Ranta, Kainuun ELY-keskus ja Kainuun Liitto

  • Valmisteluprosessin fasilitoi kaupungin kehityspäällikkö Tuula Romppanen. Valmisteluun sisältyy kolme yhteistä työpajaosuutta, joista ensimmäisen kesto on neljä tuntia ja kahden muun kesto kaksi tuntia

  • Kajaani-Sotkamo rakennemallin pohjalta molempien kuntien uusiin elinkeinostrategioihin ja – ohjelmiin sisällytetään yhteisiä kehittämistavoitteita. Tätä varten järjestetään kuntien strategia/ohjelma valmistelua tekevien elinten kesken ainakin yksi yhteinen työpaja

  • Kaupunginhallituksen seminaarissa 15.3.2018 sovitetaan yhteen elinkeino-ohjelman ja valmisteilla olevan uuden maanakäyttöpoliittisen ohjelman tavoitteita

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto käynnistää elinkeino-ohjelman valmistelun esityslistatekstin mukaisesti ja päättää ensimmäisen yhteisen valmistelutyöpajan ajankohdan.

Päätös

Hyväksyi.

Elinkeinojaosto päätti pyytää mukaan edustajat myös Kajaanin naisyrittäjät ry:ltä, Oulujärven Jättiläiset ry:ltä, Oulujärvi Leader ry:ltä ja Kajaanin AMK:n opiskelijajärjestö KAMO:lta.

Aluekehityksen konsulttitoimisto MDI:tä pyydetään tarjous yhtiön tekemän kaupunkien elinvoimaselvityksen laatimisesta Kajaania koskien.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §