Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätös 17.2.2021

Kuulutusaika

19.2.2021 - 1.4.2021

Kuulutus

10 §, KAJDno 2020-1352, päätös myönnetty

Hakija Metsähallitus Metsätalous oy

Sijainti ja kuvaus toiminnasta  

Kajaani, Parsikangas

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aineslain 4 a §:n ja ym-päristönsuojelulain 47 a §:n mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen sekä kallion louhintaan ja murskaukseen tilalla Kajaa-nin valtionmaa RN:o 205-893-10-1, Parsikankaan kallioalueella Halla-ahontien ja Viinijärventien risteyksessä. Alue sijaitsee noin 28 km Kajaanin keskustasta etelään. Alueella ei ole aiemmin ollut ottamistoimintaa.

Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä 19.2.–1.4.2021 netissä:  https://www.kajaani.fi/ajankohtaista/kuulutukset 

Julkaisupäivä verkkosivuilla on 19.2.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 1.4.2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella tai sähköisellä valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava viimeistään 1.4.2021 Vaasan hallinto-oikeudelle, osoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa tai sähkö-postilla vaasa.hao@oikeus.fi. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.


Lisätietoja päätöksestä antaa Kajaanin kaupungin ympäristönsuo-jelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai s-posti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.