Ympäristölupa-asia Kajaani, Kuohunmäki

Kuulutusaika

19.3.2021 - 28.4.2021

Kuulutus

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on tehnyt 17.3.2021 seuraavan ympäristölupapäätöksen KAJDno 2021-185, § 17, myönnetty

Hakija Kainuun Jätehuolto oy

Sijainti ja kuvaus toiminnasta  

Kajaani, Kuohunmäki, Mainuantie 622

Kainuun Jätehuolto Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa puujätteen, betoni- ja tiilijätteen sekä laatta- ja keramiikkajäteen varastoinnille ja murskaukselle Kajaanin Kuohunmäellä, osoite Mainuantie 622. Lupahakemukseen sisältyy ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen anomus aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä 19.3.–28.4.2021 netissä: https://www.kajaani.fi/ajankohtaista/kuulutukset
 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 19.3.2021

Päätöksen antopäivä on 22.3.2021

Valituksen viimeinen jättöpäivä on 28.4.2021

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku:
Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella tai sähköisellä valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava viimeistään 28.4.2021 Vaasan hallinto-oikeudelle, osoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa tai sähkö-postilla vaasa.hao@oikeus.fi. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa Kajaanin kaupungin ympäristönsuo-jelutarkastaja Paula Malinen, p. 044 7100 597 tai s-posti           etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.