Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ympäristölupa, Kuljetuspolar Oy, Mäkrönniemi RN:o 205-407-8-109

KAJDno-2017-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Kuljetuspolar Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 § 1 momentin mukaista ympäristölupaa pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitykselle ja mullan valmistukselle kiinteistön Mäkrönniemi RN:o 205-407-8-109 alueella. Alue sijaitsee noin kuusi kilometriä kaupungin keskustasta kaakkoon. Toiminta-alue on 4,0 ha ja se sijoittuu Mäkröntien varteen 6-tien pohjoispuolelle. Alue on metsätalousaluetta, joka on pääosin hakkuuaukiota. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassaolevana. Alueella ei ole voimassa olevia lupia.

Ympäristölupaa haetaan puhtaiden, rakennusalueilta poistettavien maa-ainesten läjitykseen. Aluetta nostetaan maksimissaan 5–6 metriä nykyisestä tasolle +160,0(N60). Sijoitettavien pintamaiden määrä on noin 180 000 m3 eli noin 270 000 tonnia, maksimimäärän ollessa 50 000 tonnia vuodessa. Humuspitoisia pintamaita kierrätetään valmistamalla niistä multaa arviolta 2 000–3 000 tonnia vuodessa. Mullan valmistuksessa käytetään lisäksi hiekkaa ja tarvittaessa kalkkia. Multaa valmistetaan alueella satunnaisesti siirrettävillä laitteistoilla. Mullan raaka-aineet ja tuotteet välivarastoidaan alueella.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Kuljetuspolar Oy:lle ympäristöluvan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti, ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Ari Tihinen Päivi Huuskon kannattamana esitti, että lupaa ei myönnetä muistutuksissa ja mielipiteissä esitetyin perusteluin.

Lupajaosto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: esittelijän ehdotus KYLLÄ  ja Ari Tihisen esitys EI.

 

Päätös

Puheenjohtaja totesi lupajaoston hyväksyneen esittelijän tekemän ehdotuksen. 

Äänestystulokset

  • Jaa 3 kpl 60%

    Aila Tartia-Jalonen, Jukka Poutiainen, Voitto Leinonen

  • Ei 2 kpl 40%

    Ari Tihinen, Päivi Huusko

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

ASIA

Kuljetuspolar Oy:n ympäristölupahakemus pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitykselle ja mullan valmistukselle kiinteistön Mäkrönniemi RN:o 205-407-8-109 alueella.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on 18.5.2017 § 28 myöntänyt Kuljetuspolar Oy:lle ympäristöluvan pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitykselle ja mullan valmistukselle kiinteistön Mäkrönniemi RN:o 205-407-8-109 alueella. Luvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen 21.6.2017.

Vaasan hallinto-oikeus on 8.5.2019 antamallaan päätöksellä nro 19/0113/2 kumonnut lupajaoston päätöksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus on päätöksessään arvioinut hakemuksessa esitettyjen selvitysten ympäristöön kohdistuvista toiminnan vaikutuksista olevan monilta osin puutteellisia. Ennen kuin lupajaosto ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi, luvan haltijalle tulee, mikäli se haluaa jatkaa hakemustaan, varata tilaisuus täydentää sitä puuttuvilla selvityksillä. Hallinto-oikeus toteaa myös, että lupajaosto ei ole menetellyt virheellisesti toimiessaan valittajan esittämällä tavalla päätösharkintaa tehdessään.

Alue on tarkastettu 13.9.2019, jolloin on todettu, ettei alueella ole aloitettu toimintaan liittyviä toimenpiteitä.

HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN

Kuljetuspolar Oy on 12.9.2019 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut peruvansa hakemuksensa.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397, sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että Kuljetuspolar Oy:n pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkaa ja mullan valmistusta kiinteistön Mäkrönniemi RN:o 205-407-8-109 alueella koskevan ympäristölupahakemuksen käsittely raukeaa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asian käsittely päättyy kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, koska hakija on peruuttanut ympäristölupahakemuksensa.

Tämä päätös ei estä laittamasta uutta lupahakemusta vireille.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 88 § ja 96 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 §

KÄSITTELYMAKSU

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä voidaan periä maksu. Tämän luvan käsittelystä on 18.5.2017 kokouksen päätöksen osalta peritty Kuljetuspolar Oy:ltä 3.100 euron käsittelymaksu sisältäen maankaatopaikan ja pilaantumattoman maa-ainesjätteen käsittelyn luvat. Maksu perustuu 1.1.2016 voimaan tulleeseen Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Tästä päätöksestä ei peritä erillistä maksua.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kuljetuspolar Oy, Kainuun Ely-keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (ympäristöluvat)   
 

Valitusviranomainen

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.


Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä.


Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.


Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava


- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot  muuttuvat, on niistä ilmoitettava   Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at)  oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).


Valituskirjelmään on liitettävä


- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.


Valituksen toimittaminen


Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100  VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksi: 029 56 42760
Aukioloaika: 8.00–16.15

 
Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.